Xin_lleng_alu

10 pages
0 downs
3 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Generalitat de Catalunya Departament d’Educació PLA PER A LA LLENGUA I LA COHESIÓ SOCIAL XINÈS Part A: Escolarització en la llengua pròpia de l’alumnat…
Transcript
Generalitat de Catalunya Departament d’Educació PLA PER A LA LLENGUA I LA COHESIÓ SOCIAL XINÈS Part A: Escolarització en la llengua pròpia de l’alumnat Escola o Institut/ 学校. ………. . Curs / 年级……………………………………… Cognoms i nom / 姓名…………. Data / 日期……………………………… Nivell inicial 1. 一一一一 妈 2. 一一一一 , 山 3. 一 下 数字一 下 数字一 下 数字一 下 数字 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 1. 一 下 句子一 下 句子一 下 句子一 下 句子 我家 五个人。 我坐 去学 。 明天映六 一日。 Nivell Avançat 2. 一一一一 , 奶 大 师 Part B: Coneixement de l’alfabet llatí Escola o Institut/ 学校………. . Curs/ 年级……………………………………… Cognoms i nom/ 姓名. …………. Data/ 日期 ……………………………… B1 连连看连连看连连看连连看::::把相同字母的大写和小写连起来把相同字母的大写和小写连起来把相同字母的大写和小写连起来把相同字母的大写和小写连起来 A B D T O F L N V G H M U R I h m f j v d a r q i m u b s e B2 找找看找找看找找看找找看::::在右边字群中找出跟左边字母相同的字母来在右边字群中找出跟左边字母相同的字母来在右边字群中找出跟左边字母相同的字母来在右边字群中找出跟左边字母相同的字母来 p a p a b q p b d p q a q p a q p b d d p p a b q a p p b d q B3: 写写看写写看写写看写写看::::照下边的字抄写一遍照下边的字抄写一遍照下边的字抄写一遍照下边的字抄写一遍 FIGURA BIBLIOTECA MENJADOR PAQUET CAIXA e a p d b q p b d p q a q p b d d p p a b q d q d a p p b papallona maquineta raqueta blau mapa uatre paquet mosquit o e i e i e e o i o o i e e e e e i o e i e i o q Hola ! Em dic Joan. Sóc de Manresa i visc a l’ Empordà. B8: 听写听写听写听写::::把老师说的字写下来把老师说的字写下来把老师说的字写下来把老师说的字写下来 , , , , , , , , B4: 读一读下边的字母读一读下边的字母读一读下边的字母读一读下边的字母 D L B M R N S P F d m T t n p r f b s K B5: 读一读下边的音节读一读下边的音节读一读下边的音节读一读下边的音节 PA LA GA JO SA ma teu SOU FI NO be MI ge VE dit PI SI dau TU rei B6: 读一读下边的字读一读下边的字读一读下边的字读一读下边的字 GOMA CIUTAT SAP JUGA Cadira blau feina vida B7: 读一读下边的句子读一读下边的句子读一读下边的句子读一读下边的句子 BARCELONA ÉS UNA CIUTAT MOLT GRAN Avui per dinar hem menjat sopa i pollastre El dissabte i el diumenge l’escola és tancada i no hi ha classe Vull que vinguis a Catalunya
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks