Xin dung

12 pages
0 downs
7 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. Xin Đừng Nhạc : Automne Rose Xin Đừng PPs by vang.nguyentai@gmail.com Hình ảnh : web 2. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho ta sức mạnh để…
Transcript
 • 1. Xin Đừng Nhạc : Automne Rose Xin Đừng PPs by vang.nguyentai@gmail.com Hình ảnh : web
 • 2. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho ta sức mạnh để tồn tại ngay khi ta đang bị bỏ rơi.
 • 3. Terespópolis Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
 • 4. Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.
 • 5. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
 • 6. Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
 • 7. Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
 • 8. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn , hãy đi tìm kiếm chúng.
 • 9. Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
 • 10. Đừng quên luôn luôn mỉm cười trong cuộc sống.
 • 11. Đừng quên tìm cho mình những người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
 • 12. Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks