Xin con goi ten nhau

9 pages
0 downs
9 views

Extension: PPT

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bài hát xin con goi ten nhau
Transcript
 • Sáng tác: Ca sĩ:
 • Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng Chiều đong đưa những bước chân đau mòn Chợt nghe mùa thu bay trên trời không Còn ai giữa mênh mông đời mình Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ...
 • Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về Bàn tay nào đưa em trong lần vui Bằng những tiếng chim non thì thầm Cho ngày tháng ưu phiền em quên...
 • Tình trong cơn ngủ mê Rồi phai trên hàng mi Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi
 • Còn gì trên đôi tay Nên thầm hờn dỗi mình Cho tình càng thêm say
 • Tiếng hát ru em còn nuối trên môi Lời nào gian dối cũng xin qua rồi Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau Còn nuối chút êm vui ngày đầu Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau!
 • Tình trong cơn ngủ mê Rồi phai trên hàng mi Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi Còn gì trên đôi tay Nên thầm hờn dỗi mình Cho tình càng thêm say
 • Tình trong cơn ngủ mê Rồi phai trên hàng mi Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi Nên thầm hờn dỗi mình Tiếng hát ru em còn nuối trên môi Lời nào gian dối cũng xin qua rồi Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau Còn nuối chút êm vui ngày đầu Cho mình nhớ kêu thầm… tên nhau...
 • From: To: All my friends bichnhu08@yahoo.com
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks