Untitled - Tohatsu

88 pages
1 downs
21 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 88
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
INSTRUKSJONSBOK MFS 40 A 50 A BRUKSAN- VISNING MFS 40A 50A Originalanvisningar OB No.003-11106-0 ENOM00001-0 LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER…
Transcript
INSTRUKSJONSBOK MFS 40 A 50 A BRUKSAN- VISNING MFS 40A 50A Originalanvisningar OB No.003-11106-0 ENOM00001-0 LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER UTOMBORDSMOTORN. OM ANVISNINGARNA OCH SÄKERHETSÅTGÄRDERNA I DENNA BRUKSANVISNING INTE FÖLJS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIG ELLER LIVSHOTANDE SKADA. FÖRVARA DENNA BRUKSANVINSNING PÅ ETT SÄKERT STÄLLE FÖR FRAMTIDA BRUK. Upphovsrätt © 2014 Tohatsu Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Tohatsu Corporation.  3 DIN TOHATSU-UTOMBORDSMOTOR ENOM00006-A Till dig, vår kund Tack för att du har valt en TOHATSU-utombordsmotor. Du är nu en stolt ägare av en utmärkt utombordsmotor som du kommer att ha glädje av under många år framöver. Denna bruksanvisning bör läsas i sin helhet och de inspektions- och underhållsprocedurer som beskrivs senare i denna bruksanvisning bör följas noggrant. Om ett problem uppstår med utombordsmotorn följer du de felsökningsprocedurer som listas i slutet av denna bruksanvisning. Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad TOHATSU-service- verkstad eller -återförsäljare. Förvara alltid denna bruksanvisning tillsammans utombordsmotorn så att den kan använ- das av alla som använder utombordsmotorn. Se till att överlämna bruksanvisningen till näs- ta ägare om utombordsmotorn säljs vidare. Vi hoppas att du får glädje av din utombordsmotor och önskar dig lycka till i dina båtäventyr. TOHATSU CORPORATION ENOM00002-0 ÄGARREGISTRERING OCH IDENTIFIERING När du köper denna produkt ska du se till att GARANTIKORTET är korrekt och fullständigt ifyllt och skickat till adressaten som står på det. Detta GARANTIKORT identifierar dig som den lagliga ägaren av produkten och fungerar som din garantiregistrering. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG OMFATTAS DIN ­UTOMBORDSMOTOR INTE AV DEN TILLÄMPLIGA BEGRÄNSADE GARANTIN OM DEN- NA PROCEDUR INTE FÖLJS. ENOM00003-0 KONTROLL FÖRE LEVERANS Se till att produkten har kontrollerats av en auktoriserad TOHATSU-återförsäljare innan du tar emot leveransen. 4  ENOM00005-A Serienummer I utrymmet nedan anger du utombordsmotorns serienummer (står både på den nedre kåpan och på cylinderblocket). Serienumret behövs när du beställer delar och ställer tekniska frågor och garantifrågor. Serienummer: ENOF00801-0 ENOF00800-0 Serienummer: Inköpsdatum:  5 ENOM00007-0 OBSERVERA: FARA/VARNING/FÖRSIKTIGHET/Anmärkning Innan du installerar, manövrerar eller på annat sätt hanterar din utombordsmotor ska du se till att grundligt läsa och förstå denna bruksanvisning och noggrant följa alla anvisningar. Särskilt viktig är den information som föregås av orden ”FARA”, ”VARNING”, ”FÖRSIKTIGHET” och ”Anmärkning”. Var alltid särskilt uppmärksam på sådan information för att alltid säkerställa säker drift av utombordsmotorn. ENOW00001-0 FARA Om detta inte följs kan det leda till allvarliga eller livshotande personskador och eventuellt sakskador. ENOW00002-0 VARNING Om detta inte följs kan det leda till allvarliga eller livshotande personskador eller sakskador. ENOW00003-0 FÖRSIKTIGHET Om detta inte följs kan det leda till personskador eller sakskador. ENON00001-0 Anmärkning Denna anvisning ger speciell information för att underlätta användningen eller underhållet av utom­ bordsmotorn eller för att klargöra viktiga punkter. INNEHÅLL 7 INNEHÅLL ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION 10 1. SPECIFIKATIONER 13 2. NAMN PÅ DELAR 15 3. SKYLTARS PLACERING 18 4. INSTALLATION 21 1. Montering av utombordsmotorn på båten 21 2. Installation av fjärrkontrollanordning 23 3. Batteriinstallation 24 4. Propellerinstallation 25 5. FÖRBEREDELSER FÖRE DRIFT 27 1. Bränslehantering 27 2. Bränslepåfyllning 28 3. Motoroljerekommendation 30 4. Inkörning 31 5. Varningssystem 32 6. MOTORDRIFT 36 Före start 36 1. Bränsletillförsel 36 2. Starta motorn 37 3. Värma upp motorn 41 4. Framåt, bakåt och acceleration 42 5. Stänga av motorn 45 6. Styrning 46 7. Trimvinkel 47 8. Tilta upp, tilta ned och köra i grunt vatten 49 9. Körning i grunt vatten 53 7. TA BORT OCH BÄRA UTOMBORDSMOTORN 54 1. Ta bort utombordsmotorn 54 2. Bära utombordsmotorn 54 3. Förvara utombordsmotorn 55 8. TRANSPORT 57 9. JUSTERING 59 1. Styrningsfriktion 59 2. Gashandtagets friktion 59 3. Fjärrkontrollspakens friktion 59 4. Trimroderjustering 60 10. INSPEKTION OCH UNDERHÅLL 61 1. Daglig inspektion 62 2. Regelbunden inspektion 67 3. Förvaring under lågsäsong 78 4. Kontroll före säsong 80 5. Utombordsmotor under vatten 80 6. Försiktighetsåtgärder vid kallt väder 81 7. Slå i undervattensföremål 81 11. FELSÖKNING 82 12. VERKTYGSSATS OCH RESERVDELAR 84 13. PROPELLERTABELL 85 INNEHÅLL 9 INNEHÅLL ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION 1. SPECIFIKATIONER 2. NAMN PÅ DELAR 3. SKYLTARS PLACERING 4. INSTALLATION 5. FÖRBEREDELSER FÖRE DRIFT 6. MOTORDRIFT 7. TA BORT OCH BÄRA UTOMBORDSMOTORN 8. TRANSPORT 9. JUSTERING 10. INSPEKTION OCH UNDERHÅLL 11. FELSÖKNING 12. VERKTYGSSATS OCH RESERVDELAR 13. PROPELLERTABELL 10 ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION ENOM00009-0 SÄKER ANVÄNDNING AV BÅTEN Som båtens operatör/förare är du ansvarig för säkerheten för dem som är ombord och i andra båtar runt din och för att följa lokala båtföreskrifter. Du bör vara mycket kunnig om hur du använ- der båten, utombordsmotorn och tillbehören korrekt. För att lära dig mer om korrekt användning och underhåll av utombordsmotorn läser du igenom denna bruksanvisning noggrant. Det är väldigt svårt för en person som står eller flyter i vattnet att göra en undanmanöver om han eller hon ser en motorbåt på väg mot honom eller henne, även i låg hastighet. När din båt är i omedelbar närhet av människor i vattnet bör därför utombordsmotorn läggas i neutralläge och stängas av. ENOW00005-0 VARNING ALLVARLIG SKADA ÄR TROLIGT OM EN PERSON I VATTNET KOMMER I KONTAKT MED EN BÅT SOM RÖR SIG, VÄXELHUS, PROPELLER ELLER NÅGON ANNAN FAST ANORDNING SOM SITTER FAST PÅ BÅTEN ELLER VÄXELHUSET. ENOM0008-A NÖDSTOPPBRYTARE Nödstoppbrytaren stoppar utombordsmotorn när stoppbrytarens taljerep dragits av. Stopp- brytarens taljerep måste fästas på utombordsmotorns operatör för att minimera eller förhin- dra skador från propellern om operatören skulle falla överbord. Det är operatörens ansvar att använda stoppbrytarens taljerep. ENOW00004-A VARNING Oavsiktlig aktivering av nödstoppbrytaren (till exempel om säkerhetslinan dras ut i hög sjö) kan leda till att passagerare tappar balansen och till och med faller överbord eller till effektförlust i hög sjö, starka strömmar eller hård vind. Att förlora kontrollen vid förtöjning är en annan potentiell fara. För att minimera oavsiktlig aktivering av nödstoppbrytaren är stoppbrytarens taljerep på 500 mm ihoprullat och kan dras ut till hela 1 300 mm. ENOM00800-A PERSONLIGT FLYTHJÄLPMEDEL Som operatör/förare och passagerare på båten är du skyldig att använda ett personligt flyt- hjälpmedel (PFD) när du är på båten. ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION 11 ENOM00010-0 SERVICE, RESERVDELAR OCH SMÖRJMEDEL Vi rekommenderar att endast en auktoriserad serviceverkstad utför service eller underhåll på denna utombordsmotor. Se till att använda originaldelar, originalsmörjmedel eller rekom- menderade smörjmedel. ENOM00011-A UNDERHÅLL Som ägare av denna utombordsmotor bör du känna till korrekta underhållsprocedurer som följer underhållsavsnittet i denna bruksanvisning (se sidan 61). Det är operatörens ansvar att utföra alla säkerhetskontroller och att se till att alla smörjnings- och underhållsanvisningar följs för säker drift. Följ alla anvisningar beträffande smörjning och underhåll. Du bör ta motorn till en auktorise- rad återförsäljare eller serviceverkstad för regelbunden inspektion vid föreskrivna intervall. Korrekt regelbundet underhåll och lämplig skötsel av denna utombordsmotor kommer att minska risken för problem och begränsa de totala driftskostnaderna. Risk för koloxidförgiftning Avgaser innehåller koloxid, en färglös och luktfri gas som kan vara dödlig om man andas in den en längre tid. Starta eller kör aldrig motorn inomhus eller i ett utrymme som inte är välventilerat. Bensin Bensin och dess ångor är mycket brandfarliga och kan vara explosiva. Var extremt försiktig när du hanterar bensin. Du bör vara mycket kunnig om hur du hanterar bensin korrekt genom att läsa denna bruksanvisning. 12 ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION ENOM00810-A MODELLEGENSKAPER Modell MFS40A MFS50A Typ ET EG ET EG S l l l l Akterspegelhöjd L l l l l Rorkult (l) l (l) l Fjärrkontroll (l) (l) Eldriven trim och tilt l l Gastrycksassisterad tilt l l (l) Dessa modeller kan köpas med fjärriggningssats eller multifunktionell rorkult. ENOM00811-A MODELLNAMNEXEMPEL MFS 50A ETL MFS 50 A E T L Modellbeskriv- Produktgene- Start- Hästkrafter Tiltsystem Axellängd ning ration system T = eldriven trim och tilt S = kort 15 in MFS = fyrtakt E = elektrisk start G = gastrycksassis- MD = tvåtakts-DI - A och senare Tom = manuell start terad L = lång 20 in UL = ultralång 25 in Tom = manuell tiltning 13 SPECIFIKATIONER ENOM00013-0 ET, EG MFS40A/50A ET (med EG (med ET Komponent MODELL multifunktionell multifunktionell (med RC) rorkult) rorkult) Total längd mm (in) 783 (30,8) 1 382 (54,4) 1 382 (54,4) Total bredd mm (in) 404 (15,9) Total höjd S·L mm (in) 1 257 (49,5) 1 390 (54,7) Akterspegelhöjd S·L mm (in) 405 (15,9) 538 (21,2) S kg (lb) 95 (209) 100 (220) 97,5 (215) Vikt* L kg (lb) 97 (214) 102 (225) 99,5 (219) Motortyp Fyrtakts-EFI Antal cylindrar 3 Slagvolym ml (Cu in) 866 (52,8) Borrning × slag mm (in) 70 × 75 (2,76 × 2,96) Max. uteffekt kW (ps) 40A: 29,4 (40) 50A: 36,8 (50) Max. driftsområde r/min 5 000–6 000 Tomgångsvarvtal r/min 850 Avgassystem Avgasutlopp genom navet Motorsmörjning Våtsump (trokoidpump) Kylsystem Vattenkylning (med termostat) Startsystem Elektrisk startmotor Tändningssystem Batteritändning Tändstift NGK DCPR6E Växelströmsgenerator A 21 Styrvinkel Grad 70 Trimvinkel Grad 8–20 Trimposition 4 Vinkeln tilta upp Grad 74 68 Växelspak Klokoppling (F-N-R) Utväxlingsförhållande 2,08 (3:27) Blyfri regularbensin: Pump märkt Bränsle 87 oktan (research-oktantal 91) Sort API-standard SH, SJ, SL 10W-30/40 Motorolja ml (US qt) 2 200 (2,3) Sort Originalväxellådsolja eller API GL5, SAE #80-90 Växellådsolja ml (US qt) 500 (0,53) 12 V 100 AH/5 HR, 850 CCA Batteri Specifikation vid kallt väder 12 V 120 AH/5 HR, 1 000 CCA 14 SPECIFIKATIONER MFS40A/50A ET (med EG (med ET Komponent MODELL multifunktionell multifunktionell (med RC) rorkult) rorkult) Varvräknarens polinställning 4 Avgasreningssystem MFI (multiportbränsleinsprutning – EFI elektronisk bränsleinsprutning) Ljudtryck operatör 81,8 (ICOMIA 39/94 rev. 1) dB (A) Handvibrationsnivå – 2,9 (ICOMIA 38/94 rev. 1) m/sek2 Anmärkning: Specifikationer kan ändras utan förvarning. *Utan propeller, med batterikabel. Tohatsu-utombordsmotor är effektklassad i enlighet med ISO8665 (propelleraxelns uteffekt). 15 NAMN PÅ DELAR ENOM00820-0 ET, EG (med multifunktionell rorkult) 1 27 26 18 19 2 20 21 28 3 24 22 29 17 23 4 16 25 30 5 15 6 14 13 7 12 11 10 8 9 1 Tilthandtag 20 Rorkult 32 2 Övre kåpa 21 Gashandtag 3 Nedre kåpa 22 PTT-brytare 33 4 Kylvattenkontroll- 23 Varningslampa port 24 Stoppbrytare 5 Drivaxelhus 25 Stoppbrytarens 6 Anod taljerep 7 Trimroder 26 Oljepåfyllnings- 8 Propeller lock 9 Oljeplugg (nedre) 27 Tändstift 37 10 Kylvatteninlopp 28 Oljenivåmätare 34 11 Oljeplugg (övre) 29 Kåpans krokspak 35 12 Antiventilations- 30 Tomgångsport platta 31 Manuell ventil* 31 13 Stänkplåt 32 Oljefilter 36 14 Anod 33 Bränslefilter 15 Tryckstag 34 Spolningsanslut- 16 Klämfäste ningslock 17 Styrningsfriktions- 35 PTT-brytare* spak 36 Oljeavtappnings- 18 Huvudbrytarnyckel bult 19 Växelspak 37 Gasfriktionsskruv *: Endast för ET-modell ENOF00820-A 16 NAMN PÅ DELAR ENOM00821-0 ET (med RC) 1 18 17 2 19 3 20 4 21 16 5 15 6 14 13 7 12 11 10 8 9 1 Tilthandtag 14 Anod 23 2 Övre kåpa 15 Tryckstag 3 Nedre kåpa 16 Klämfäste 24 4 Kylvattenkontroll- 17 Oljepåfyllnings- port lock 5 Drivaxelhus 18 Tändstift 6 Anod 19 Oljenivåmätare 7 Trimroder 20 Kåpans krokspak 8 Propeller 21 Tomgångsport 9 Oljeplugg (nedre) 22 Manuell ventil 10 Kylvatteninlopp 23 Oljefilter 25 11 Oljeplugg (övre) 24 Bränslefilter 26 12 Antiventilations- 25 Spolningsanslut- platta ningslock 22 13 Stänkplåt 26 PTT-brytare 27 27 Oljeavtappnings- bult ENOF00821-A NAMN PÅ DELAR 17 ENOM00822-0 Fjärrkontrollbox och bränsletank 10 1 9 3 2 11 4 5 7 6 8 13 14 12 ENOF00127-C 1 Manöverspak 9 Bränslemätare 2 Neutral låsarm 10 Avluftningsskruv 3 PTT-brytare 11 Bränsletanklock 4 Fritt gasreglage 12 Bränsleanslutning (motorsida) 5 Huvudbrytare 13 Primerblåsa 6 Stoppbrytare 14 Bränsleanslutning 7 Stoppbrytarlås (bränsletanksida) 8 Stoppbrytarens taljerep 18 SKYLTARS PLACERING ENOM00019-A Varningsskyltars placering 1 2 3 4 7 6 8 5 9 ENOF00127-D SKYLTARS PLACERING 19 1. Varningsskylt som uppmanar till läsning 6. Varning angående bensin. av bruksanvisningen. ENOF00120-0 2–1. Varning angående nödstart (se sidan 40). ENOF00005-E 2–2. Varning angående hög temperatur. 7. Varning angående bensin 2–3. Varning angående roterande föremål. (se sidan 27). 2–4. Varning angående högspänning. ENOF00005-L 8. Varning angående bensin (se sidan 27). ENOF00005-Q För rorkultmodell 3. Indikatorskylt angående motorfel/ funktionsfel (se sidan 32). ENOF00005-C ENOF00005-M För rorkultmodell 9. Varning angående bensin 4. Varningsskylt angående stoppbrytare (se sidan 27). (se sidan 37 och sidan 46). ENOF00005-P För RC-modell 5. Varningsskylt angående stoppbrytarens taljerep. ENOF00005-F ENOF00005-D 20 SKYLTARS PLACERING ENOM00019-B CE-skyltars placering 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ENOF00005N 1. Modellkod (modellnamn) 2. Märkeffekt 3. Torrvikt (utan propeller, med batterikabel) 4. Produktår 5. Serienr 6. Tillverkningsadress 7. Tillverkningsnamn 21 INSTALLATION ENOM00024-A ENOW00006-0 1. Montering av utombordsmotorn VARNING på båten De flesta båtar är klassificerade och certifie- rade vad gäller sina högsta tillåtna hästkraf- Utombordsmotorns montering måste utfö- ter, som visas på båtens certifieringsskylt. ras av utbildad servicepersonal med hjälp Utrusta inte din båt med en utombordsmotor av en hiss eller lyftanordning med tillräcklig som överskrider denna gräns. Om du är osä- ker kontaktar du din återförsäljare. kapacitet. Använd inte utombordsmotorn förrän den har monterats säkert på båten i enlighet med ENOM00840-0 anvisningarna nedan. Gastrycksassisterad typ ENOW00006-A ENOM00025-0 Placering... över köllinjen VARNING Sätt motorn i mitten av båten. l När du tar utombordsmotorn från paketet eller tar bort utombordsmotorn från båten 1 ska du aldrig lossa låsspaken. Om låsspa- ken lossas blir det väldigt lätt för klämfäs- tet att fjädra upp i tiltriktningen eftersom det inte är fast. l Innan du installerar utombordsmotorn på båten hänger du utombordsmotorn med hissen eller motsvarande anordning ge- 2 nom att fästa motorhållaren på utom­ bordsmotorn. Använd hissen med tillåten last 250 kg eller högre. ENOF00014-A 1. Mitten av båten 2. Båtens akterspegel ENOM00026-0 Akterspegelsanpassning Se till att utombordsmotorns antiventilations- platta är 10–30 mm under botten på skrovet. Om ovannämnda villkor inte kan uppfyllas på grund av formen på din båts botten, rådfrå- gar du din auktoriserade återförsäljare. ENOF00840-0 22 INSTALLATION ENOM00830-0 Monteringsbultar 1 10−30 mm (0.4−1.2 in) 2 ENOF00015-A 4 1. Botten på skrovet 2. Antiventilationsplatta 1 ENOW00007-0 2 3 FÖRSIKTIGHET ENOF00017-A l Innan du påbörjar körprovet kontrollerar du att båten med last enligt maximal ka- 1. Bult (12 × 105) pacitet flyter på vattnet i rätt position. 2. Bricka (liten diameter) Kontrollera vattenytans läge på drivaxel- 3. Mutter huset. Om vattenytan är nära den nedre 4. Bricka (stor diameter) kåpan, kan vatten vid höga vågor komma 351 (13.82) in i motorcylindrarna. 327 (12.87) l Felaktig monteringshöjd för utombords- 163.5 163.5 motorn eller förekomst av undervattensfö- remål, som skrovbottendesign, ytförhållan- den på botten eller undervattenstillbehör, kan orsaka vattensprut som eventuellt når 253.5 (9.98) 51 (2.01) motorn genom en öppning på den nedre 18 (0.17) Ø12.5 kåpan under en tur. Att utsätta motorn för sådana förhållanden under längre perioder Ø12.5 kan leda till allvarliga motorskador. 56 (2.2) 125.5 125.5 251 (9.88) ENOF00018-A Vy A ENOW00008-0 FÖRSIKTIGHET Monteringsbultar bör installeras med bulthu- vudet vid akterspegelns inre yta. Monterings- bultar som installeras med den gängade än- den vid akterspegelns inre yta kan orsaka personskada. INSTALLATION 23 ENON00003-0 ENOM00840-0 Anmärkningar 2. Installation av 1. Applicera tätningsmedel, som silikon, tätat fjärrkontrollanordning mellan bultarna och akterspegelns bräd- hål innan bultarna spänns. ENOW00850-0 2. Se till att spänna monteringsbultarnas Fjärrkontrollboxens placering muttrar till det specificerade vridmomentet. (30 Nm (3,0 kgf) 13 ft-lb) ENOW00009-0 VARNING 3 l Montering av utombordsmotorn utan att följa denna bruksanvisning kan leda till 1, 2 farliga förhållanden som dålig styrförmå- ga, brist på kontroll eller brand. l Lösa klämskruvar och/eller monterings- bultar kan leda till att utombordsmotorn ENOF00841-0 lossnar eller förskjuts, vilket kan leda till att man förlorar kontrollen och/eller får en allvarlig personskada. Se till att fästan- ordningar har spänts till det specificerade Installera fjärrkontrollboxen på en plats där vridmomentet (30 Nm (3,0 kgf) 13 ft-lb). den är enkel att nå och reglagen är enkla att Kontrollera då och då om fästanordning- manövrera. arna är åtdragna. Se till att det inte finns några hinder som l Se till att använda fästanordningar för kan störa fjärrkontrollkabelns funktion. montering av utombordsmotorn som 1. Växelvajer medföljer i utombordsmotorpaketet eller 2. Gasvajer deras motsvarigheter vad gäller storlek, 3. Kabelsele B material, kvalitet och styrka. Spänn fästan- ordningarna till det specificerade vridmo- ENOW00850-0 mentet (30 Nm (3,0 kgf) 13 ft-lb). Testa att Fjärrkontrollkabelns längd kryssa för att kontrollera om fästanord- ningarna är ordentligt åtdragna. l Utombordsmotorns montering måste utfö- ras av utbildad servicepersonal med hjälp av en hiss eller lyftanordning med tillräcklig kapacitet. ENOF00842-0 Mät avståndet från fjärrkontrollboxen till ut- ombordsmotorn där fjärrkontrollens kabel bör dras. 24 INSTALLATION Förbered en kabel som är 300–450 mm Om batterielektrolyt sväljs: (11,8–17,7 in) längre än det uppmätta av- l Sök omedelbart läkarvård. ståndet. ENOW00013-0 Dra kabeln tillfälligt längs den avsedda ka- belvägen för att kontrollera att längden är VARNING tillräcklig. Batteri genererar explosiv vätgas. Se till att: Anslut fjärrkontrollens kabel på motorn, l Ladda batteriet i ett välventilerat utrymme. l Placera batteriet på avstånd från alla an- dra sedan kabeln till fjärrkontrollboxen och tändningskällor, gnistor och öppna lågor, se till att den inte är skarpt böjd, för spänd som brännare eller svetsutrustning. och fri från hinder som kan störa styrningen. l Rök inte när du hanterar batteriet. l Rök inte nära batteriet när batteriet laddas. ENOW00100-A ENOW00014-0 FÖRSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET Var noga med att inte vira fjärrkontrollka- l Se till att batterikablarna inte fastnar mellan blarna till en diameter på 406 mm eller min- utombordsmotorn och båten vid sväng etc. dre. Annars påverkas kabelns livslängd. l Startmotorn kanske inte fungerar om ka- blarna är felaktigt anslutna. ENOM00029-A l Se till att ansluta plus- (+) och minuska- 3. Batteriinstallation blarna (-) korrekt. Om inte, kan laddnings- systemet skadas. ENOW00012-0 l Koppla inte bort batterikablarna från bat- teriet medan motorn går, för de elektris- VARNING ka delarna kan skadas. l Använd alltid ett fulladdat batteri. Batterielektrolyt innehåller svavelsyra och är därför farligt, kan orsaka en brännskada ENOW00015-0 om den kommer i kontakt med din hud och är giftig om den sväljs. FÖRSIKTIGHET Förvara batteri och elektrolyt utom räckhåll Använd inte ett batteri som inte är r
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks