Nora Roberts - Neveste Mekregorovih

371 pages
18 downs
249 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 371
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Danijel Mekgregor, osnivač klana Mekgregorovih, ponovo upliće prste u sudbine svojih najmilijih. Ovoga puta, meta su njegove tri najstarije unuke, koje želi da vidi srećno udate i zato pronalazi tri kandidata koje smatra savršenim prilikama za svoje ljubimice. Pred njim je najveći izazov do sada jer su devojke toliko fokusirane na svoje karijere da im je brak poslednja stvar na pameti... Hoće li iskusni provodadžija ostvariti svoje namere?
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks