New Luxury Material LLC Brandbook

35 pages
1 downs
18 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
luxuryBRANDBOOKБрэндбүүк Brand Үйлдвэрлэгчийн хувьд бүтээгдэхүүнийг таних, өрсөлдөгчдөөс нь ялгах…
Transcript
luxuryBRANDBOOKБрэндбүүк Brand Үйлдвэрлэгчийн хувьд бүтээгдэхүүнийг таних, өрсөлдөгчдөөс нь ялгах нэр, лого, загвар, ямар нэгэн шинж чанар эсвэл эдгээрийн нийлбэр цогц. Brand Book Брэнд нь харагдах байдлаараа хэрэглэгчдэд хэрхэн хүрэхийг нарийн тодорхойлж харуулсан удирдамж бүхий боловсруулагдсан бичиг баримт юм. Брэндбүүкэд хамгийн түрүүнд байгууллагын лого маш их ач холбогдолтой. Түүнээс гадна логотой байнга хамт хэрэглэгддэг хэдэн элемент байдаг. Үүнд логотой хамт бичигдэх нэр, үг хэллэг, хэрэглэгдэх хаяг, өнгөний хослол ордог бөгөөд эдгээрийг тогтсон буюу өөрчлөгдөхгүйгээр хэрэглэгддэг элементүүд гэж нэрлэдэг. Yүний зэрэгцээ тухайн байгууллагын нэгдсэн нэг загварын дагуу хийгдсэн бүх баримт бичгүүдийн дизайн, хэвшмэл уриа лоозон, бүх сурталчилгааны материалын дизайн, гаднах рекламны ба хөдөлгөөнт рекламны дизайн, ажиллагсдын хувцаслалт, график дизайны шийдлүүд гэх мэт зүйлс ордог. “Нью Лакшири Материал” ХХК-ийн Брэндбүүкэд компанийн лого, нэршил болон хэв шинжийг баримт бичиг, зар сурталчилгааны материал, бэлэг дурсгал, оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн, бусад зүйлсэд хэрхэн дүрсэлж хэрэглэхийг заасан болно.Брэндбүүкэд орсон бэлгэдэл, бэлгэдэлтэй хамт бичигдэх нэр, хаяг, өнгөний хослол нь өөрчлөгдөхгүйгээр хэрэглэгдэх ба дизайн нь цаг үеэ дагаад өөрчлөгдөж болох тул загвар байдлаар чиглүүлж дүрсэлсэн. Энэхүү Брэндбүүк нь “Нью Лакшири Материал” ХХК-ийн өмч бөгөөд байгууллагын дотоод хэрэгцээнд зориулагдсан болно.#I. ЛОГОНЫ БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 1.1 Логоны хэмжээ, харьцаа 1.2 Логоны үндсэн өнгө 1.3 Логог хар, цагаан өнгөөр хэрэглэх 1.4 Өнгөний хэрэглэх харьцаа II. ҮСГИЙН ШРИФТ 2.1 Үсгийн шрифт /Үндсэн/ 2.2 Үсгийн шрифт /Туслах/ III. ЛОГОГ ХЭРЭГЛЭХ СТАНДАРТ 3.1 Логог дэвсгэр фонтой хэрэглэх 3.2 Логонд хориглох зүйлүүд IV. АЛБАН БИЧИГ ХЭРЭГ 4.1 Албан бланк А4 /Монгол/ 4.2 Албан бланк А4 /Англи/ 4.3 Албан бланк А5 /Монгол/ 4.4 Албан бланк А5 /Англи/ 4.5 Захирлын тушаал А4 4.6 Захирлын тушаал А5 4.7 Нэрийн хуудас /Монгол/ 4.8 Нэрийн хуудас /Англи/ 4.9 Ажлын үнэмлэх 4.10 Дугтуй А4 4.11 Дугтуй А5 4.12 Дугтуй 200х90мм 4.13 Бичиг баримтын хавтас 4.14 Brochure компанийн танилцуулга1Логоны бүтэцзохион байгуулалт1.1 Логоны хэмжээ, харьцаа“Нью Лакшири Материал” ХХК-ийн логоны үндсэн хэлбэр дараах байдалтай байна. Логог аливаа сурталчилгааны материал, бичиг баримт дээр байрлуулахдаа логоны эргэн тойронд 2х цагаан зай /сул зай/ авч байршуулна.1x0,5xЛогог 1.2, 1.3-т заасны дагуу өнгөний кодоор дижитал маркетинг, хэвлэл сурталчилгаа, албан хэрэглээнд хэрэглэнэ.0,5xЛогог энэхүү брэндбүүкэд заасан стандартыг баримтлан хэрэглэнэ.1xluxury2x2xluxury2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo.cdrNew luxury material LLC 61.1 Логоны хэмжээ, харьцаа“Нью Лакшири Материал” ХХК-ийн лого нь бэлгэдэл, компанийн нэрээс бүрдэнэ.2x 2x“Нью Лакшири Материал” ХХК-ийн нэрийг бэлгэдэлтэй голлуулж байрлуулна. Нэрийг Roboto фонтын капитал /том/ үсгээр бичнэ. Логог дээрх харьцаагаар цагаан зайг төлөвлөж фона дэвсгэр дээр хэрэглэнэ. Тал тал тийшээ 2х зайтай цагаан сул зайтай хэрэглэнэ.1x“НЬЮ ЛАКШИРИ МАТЕРИАЛ” ХХК1x1 харьцаатай хэмжээсийг ашиглан логоны байгуулалтыг хийнэ.Жишээ нь: Цэнхэр дөрвөлжингийн хэмжээг 1х1см гэж үзвэл бусад хэмжээг 2см, 0,5см гэх мэтчилэн хэмжин логог байгуулна.“NEW LUXURY MATERIAL” LLC2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo white space.cdrNew luxury material LLC 71.2 Логоны үндсэн өнгөPANTONE өнгөний код нь ямар ч төрлийн будгаар ямар ч материал дээр (ханын тосон будаг, төмрийн, даавууны) гаргасан үндсэн өнгөө алдахгүй. CMYK өнгөний кодыг бүх төрлийн оффсет болон дижитал өргөн хэвлэлд ашиглана. RGB өнгөний кодыг вэб товхимол, ТВ, CD, DVD зэрэг монитороор (өөрөөсөө гэрэл цацруулах бүх хэрэгсэл) цацагдах бүх хэрэгсэлд ашиглана.luxuryWeb өнгөний кодыг вэб сайтыг бүтээхэд хэрэглэнэ. Брэндийг туслах өнгө-ийн хамтаар ашиглаж болох бөгөөд туслах өнгө нь энэ тохиолдолд арын дэвсгэр өнгө болон жижиг элементийн зориулалтаар ашиглагдана. Логоны өнгөний кодыг харгалзах дүрсний доор байрлууллаа.2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo Color.cdrPANTONE CMYK RGB WEBPANTONE 3125 C 80 15 27 0 26 166 183 #00B0C7PANTONE CMYK RGB WEBPANTONE Black 7C 71 65 65 72 55 55 55 #373737PANTONE CMYK RGB WEBPANTONE Cool Gray 10 C 59 50 47 15 114 115 118 #737373New luxury material LLC 81.3 Логог хар, цагаан өнгөөр хэрэглэхPANTONE өнгөний код нь ямар ч төрлийн будгаар ямар ч материал дээр (ханын тосон будаг, төмрийн, даавууны) гаргасан үндсэн өнгөө алдахгүй. CMYK өнгөний кодыг бүх төрлийн оффсет болон дижитал өргөн хэвлэлд ашиглана. RGB өнгөний кодыг вэб товхимол, ТВ, CD, DVD зэрэг монитороор (өөрөөсөө гэрэл цацруулах бүх хэрэгсэл) цацагдах бүх хэрэгсэлд ашиглана.luxuryWeb өнгөний кодыг вэб сайтыг бүтээхэд хэрэглэнэ. Брэндийг туслах өнгө-ийн хамтаар ашиглаж болох бөгөөд туслах өнгө нь энэ тохиолдолд арын дэвсгэр өнгө болон жижиг элементийн зориулалтаар ашиглагдана. Логоны өнгөний кодыг харгалзах дүрсний доор байрлууллаа.2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo W&B.cdrPANTONE CMYK RGB WEBPANTONE 444 C 52 44 44 8 131 131 131 #838383PANTONE CMYK RGB WEBPANTONE Black 7C 71 65 65 72 55 55 55 #373737PANTONE CMYK RGB WEBPANTONE Cool Gray 10 C 59 50 47 15 114 115 118 #737373New luxury material LLC 91.4 Өнгөний хэрэглэх харьцааКомпанийн аливаа хэвлэмэл материал, сурталчилгааны хэрэгсэл /тв, видео реклам/ бусад эд зүйлсийн өнгийг дараах өнгөний харьцаатайгаар хэрэглэнэ.Үндсэн өнгөЦагаан зайluxury2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo Color size.cdrNew luxury material LLC 102Үсгийн шрифт2.1 Үсгийн шрифт /Үндсэн/Компанийн логоны тексийг Elecro Shackle фонтыг хэрэглэн бичнэ. Үсгийн хэлбэр, фонтын хэмжээг өндөрсгөх, сунгах, үсэг хоорондын зайг өөрчлөх, логотой харьцах харьцааг /хэмжээ/ өөрчлөхийг хориглоно.Үсгийн шрифт:Electro ShackleABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*() +Elecro Shackle фонтны хэлбэрүүдийг баруун талд үзүүлэв.luxury2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo Font main.cdrNew luxury material LLC 122.2 Үсгийн шрифт /Туслах/Компанийн логоны тексийг Roboto фонтыг хэрэглэн бичнэ. Үсгийн хэлбэр, фонтын хэмжээг өндөрсгөх, сунгах, үсэг хоорондын зайг өөрчлөх, логотой харьцах харьцааг /хэмжээ/ өөрчлөхийг хориглоно. Roboto фонтны хэлбэрүүдийг баруун талд үзүүлэв.Үсгийн шрифт:RobotoABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЁЖЗИЙКЛИНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЬЫЪЭЮ абвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщьыъэю 1234567890!@#$%^&*() + ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЁЖЗИЙКЛИНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЬЫЪЭЮ абвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщьыъэю 1234567890!@#$%^&*() + ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЁЖЗИЙКЛИНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЬЫЪЭЮ абвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщьыъэю 1234567890!@#$%^&*() +2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo Font secondary.cdrNew luxury material LLC 133Логог хэрэглэх стандарт3.1 Логог дэвсгэр фонтой хэрэглэхЛогог суурь дэвсгэр дээр үндсэн харагдах байдлыг алдагдуулахгүйгээр хэрэглэх ба дараах дурдсан зарчмуудыг баримтлана. Лого хэвлэлийн материал дээр хэвлэгдсэний дараа өнгөний алдагдалтай, илүүдэлтэй /тод, бүдэг/ байж болохгүй ба 1.2, 1.3-т заасан өнгөөр хэвлэгдсэн байна. luxuryluxuryҮндсэн өнгө, стандартын дагуу хэвлэгдсэн байна. Логог хэрэглэхдээ дүрслэл сайтай /нягтралтай/ туслах файл, эх файлыг ашиглана.luxury2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo background.cdrluxuryNew luxury material LLC 153.2 Логонд хориглох зүйлүүдЛогог зөвшөөрөгдөх хэлбэрээр хэрэглэх ба дур мэдэн өөрчлөлт хийн хэрэглэхийг хориглоно. Логог налуулах, өнгө өөрчлөх, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1-т зааснаас өөрөөр зохимжгүй дэвсгэр зураг, өнгө дээр хэрэглэхийг хориглоно. Логоны дүрслэлийн чанарыг алдагдуулж хэрэглэж болохгүй.luxuryluxury2.Source file\I.Logo\1.Standart\NLM Logo Prohibition.cdrluxuryluxuryNew luxury material LLC 164Албан бичиг хэрэг4.1 Албан бланк А4 /Монгол/ 30mmБодит хэмжээ: 210х297мм (A4)78mm10mm77mm15mm15mmЦаасны зузаан: 80гр/м3 28mmХэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэл 12mmХэнд: Times New Roman, 12pt, All caps Лого: Хэмжээ 34x28мм Компанийн нэр: Arial Bold, 13pt, All caps Хаяг: Arial, 8.5pt, Regular, 70% gray28mmАлбан тоот: Times New Roman, 10pt, All RegularБичвэр: Times New Roman, 12pt214mm2.Source file\III. Official\1.Blank\NLM Blank A4 mn.cdrNew luxury material LLC 194.2 Албан бланк А4 /Англи/ 30mmБодит хэмжээ: 210х297мм (A4)78mm10mm77mm15mm15mmХэнд: Times New Roman, 12pt, All capsЦаасны зузаан: 80гр/м3 28mmХэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэл 12mmЛого: Хэмжээ 34x28мм Компанийн нэр: Arial Bold, 13pt, All caps Хаяг: Arial, 8.5pt, Regular, 70% gray28mmАлбан тоот: Times New Roman, 10pt, All RegularБичвэр: Times New Roman, 12pt210mm2.Source file\III. Official\1.Blank\NLM Blank A4 eng.cdrNew luxury material LLC 204.3 Албан бланк А5 /Монгол/ 30mmБодит хэмжээ: 148х210мм (A5)108mm10mm10mmЦаасны зузаан: 80гр/м3 20mmЛого: Хэмжээ 34x28мм10mmКомпанийн нэр: Arial Bold, 13pt, All capsХэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэлХаяг: Arial, 8.5pt, Regular, 70% gray Албан тоот: Times New Roman, 10pt, All Regular Хэнд: Times New Roman, 12pt, All caps170mm2.Source file\III. Official\1.Blank\NLM Blank A5 mn.cdrБичвэр: Times New Roman, 12ptNew luxury material LLC 214.4 Албан бланк А5 /Англи/ 30mmБодит хэмжээ: 148х210мм (A5)108mm10mm10mmЦаасны зузаан: 80гр/м3 20mmЛого: Хэмжээ 34x28мм10mmКомпанийн нэр: Arial Bold, 13pt, All capsХэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэлХаяг: Arial, 8.5pt, Regular, 70% gray Албан тоот: Times New Roman, 10pt, All Regular Хэнд: Times New Roman, 12pt, All caps170mm2.Source file\III. Official\1.Blank\NLM Blank A5 eng.cdrБичвэр: Times New Roman, 12ptNew luxury material LLC 224.5 Захирлын тушаал А4 30mmБодит хэмжээ: 210х297мм (A4) Цаасны зузаан: 80гр/м315mm22mm165mm15mmЛого: Хэмжээ 34x28мм Arial Bold, 13pt, All caps Огноо: Arial, 8.5pt, RegularХэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэлБичвэр: Times New Roman, 12pt260mm2.Source file\III. Official\2.Tushaal\NLM Zahirliin Tushaal A4 mn.cdrNew luxury material LLC 234.6 Захирлын тушаал А5 30mmБодит хэмжээ: 148х210мм (A5)108mm10mm10mmЦаасны зузаан: 80гр/м3 20mmХэвлэл: Дижитал/офсет хэвлэлЛого: Хэмжээ 34x28мм Arial Bold, 13pt, All caps Огноо: Arial, 8.5pt, RegularБичвэр: Times New Roman, 12pt180mm2.Source file\III. Official\2.Tushaal\NLM Zahirliin Tushaal A5 mn.cdrNew luxury material LLC 244.7 Нэрийн хуудас /Монгол/Эрэгтэй хүний нэрийн хуудас 90х55мм хэмжээтэй байх булан дөрвөлжин /тэгш/ тайралттай байна.8mm41mm6mm27mmНэрийн хуудас 300гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэвэл зохино. Нэрийн хуудасны лого, текст бичиглэлийг лакдана.14mmluxury38mm“НЬЮ ЛАКШИРИ МАТЕРИАЛ” ХХК11mmЭмэгтэй хүний нэрийн хуудас 86х56мм хэмжээтэй булан дугуй /мөлгөр/ тайралттай байна.Компанийн нэр: Roboto Bold, 12pt90mmБатбаяр БАТДАВАА Борлуулалтын менежерУтас: +976-70118844 Факс: +976-70124488 Гар утас: +976-99194588, 91919896 И-мэйл: sale@nlmllc.mn Вэб сайт: www.nlmllc.mn Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатарын гудамж-13, Метро Бизнес Төв 703 тоотОвог, нэр: Roboto Condensed, 12pt Албан тушаал: Roboto Condensed Light, 9pt Холбоо барих мэдээлэл: Roboto Condensed Light, 7pt Хаяг: Roboto Condensed Light, 7pt55mmЛого: Хэмжээ 30х25мм, Centered2.Source file\III. Official\3.NameCard\NLM NameCard MN.cdrNew luxury material LLC 254.8 Нэрийн хуудас /Англи/Эрэгтэй хүний нэрийн хуудас 90х55мм хэмжээтэй байх булан дөрвөлжин /тэгш/ тайралттай байна.41mm8mm6mm11mmЭмэгтэй хүний нэрийн хуудас 86х56мм хэмжээтэй булан дугуй /мөлгөр/ тайралттай байна. 27mmНэрийн хуудас 300гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэвэл зохино. Нэрийн хуудасны лого, текст бичиглэлийг лакдана.14mmluxury38mm“NEW LUXURY MATERIAL” LLCКомпанийн нэр: Roboto Bold, 12pt90mmBATDAVAA Batdavaa Sales managerPhone: Fax: Mobile: E-mail: Web:+976-70118844 +976-70124488 +976-99194588, 91919896 sale@nlmllc.mn www.nlmllc.mn#703, Metro Business Center, Sukhbaatar street-15, Baga toiruu, 6th khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, MongoliaОвог, нэр: Roboto Condensed, 12pt Албан тушаал: Roboto Condensed Light, 9pt Холбоо барих мэдээлэл: Roboto Condensed Light, 7pt Хаяг: Roboto Condensed Light, 7pt55mmЛого: Хэмжээ 30х25мм, Centered2.Source file\III. Official\3.NameCard\NLM NameCard ENG.cdrNew luxury material LLC 264.8 Нэрийн хуудас /Монгол, англи/Эрэгтэй хүний нэрийн хуудас 90х55мм хэмжээтэй байх булан дөрвөлжин /тэгш/ тайралттай байна.8mm41mm6mmНэрийн хуудасны лого, текст бичиглэлийг лакдана.27mmBATDAVAA Batdavaa Sales managerPhone: Fax: Mobile: E-mail: Web:+976-70118844 +976-70124488 +976-99194588, 91919896 sale@nlmllc.mn www.nlmllc.mn#703, Metro Business Center, Sukhbaatar street-15, Baga toiruu, 6th khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia14mm38mm“НЬЮ ЛАКШИРИ МАТЕРИАЛ” ХХКНэрийн хуудас 300гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэвэл зохино.“NEW LUXURY MATERIAL” LLC11mmЭмэгтэй хүний нэрийн хуудас 86х56мм хэмжээтэй булан дугуй /мөлгөр/ тайралттай байна.Компанийн нэр: Roboto Bold, 12pt90mmБатбаяр БАТДАВАА Борлуулалтын менежерУтас: +976-70118844 Факс: +976-70124488 Гар утас: +976-99194588, 91919896 И-мэйл: sale@nlmllc.mn Вэб сайт: www.nlmllc.mn Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатарын гудамж-13, Метро Бизнес Төв 703 тоотОвог, нэр: Roboto Condensed, 12pt Албан тушаал: Roboto Condensed Light, 9pt Холбоо барих мэдээлэл: Roboto Condensed Light, 7pt Хаяг: Roboto Condensed Light, 7pt55mm2.Source file\III. Official\3.NameCard\NLM NameCard MN.cdrNew luxury material LLC 274.9 Ажлын үнэмлэхluxuryОвог, нэр, хугацаа: Roboto Bold, 10ptRoboto, 7ptАЖЛЫН ҮНЭМЛЭХЧ.ГАНЗОРИГ Албан тушаал: Архитектор Хүчинтэй хугацаа: 2018/12/31 Нэр:Ерөнхий захиралЧ.ГАНБОЛД56mm№ 001 86mm86mm“НЬЮ ЛАКШИРИ МАТЕРИАЛ” ХХК“НЬЮ ЛАКШИРИ МАТЕРИАЛ” ХХК8mm luxury8mmОвог, нэр: Roboto Bold, 12pt Албан тушаал: Roboto Italic, 9ptЧ.ГАНЗОРИГ АрхитекторЕрөнхий захиралRoboto, 8ptЧ.ГАНБОЛД Хүчинтэй хугацаа:Roboto Bold, 6pt, 10pt2018/12/31 8mm12mm2.Source file\III. Official\4.IDCard\NLM IDCard.cdr44mmNew luxury material LLC 284.10 Дугтуй А4Харагдах байдал: Бодит хэмжээний 50% Бодит хэмжээ: A4 дугтуй 324х228мм25mm80mm219mm20mm 20mm 12mm“НЬЮ ЛАКШИРИ МАТЕРИАЛ” ХХК145mm8mm 8mm 15mm2.Source file\III. Official\5.Dugtui\NLM Envelope A4.cdrNew luxury material LLC 294.11 Дугтуй А5Харагдах байдал: Бодит хэмжээний 60% Бодит хэмжээ: А5 дугтуй 215х155мм15mm65mm135mm15mm 18mm 10mm“НЬЮ ЛАКШИРИ МАТЕРИАЛ” ХХК81mm8mm 8mm 15mm2.Source file\III. Official\5.Dugtui\NLM Envelope A5.cdrNew luxury material LLC 304.12 Дугтуй 200х90ммХарагдах байдал: 100% Бодит хэмжээ:200х90мм13mm45mm10mm 18mm 10mm“НЬЮ ЛАКШИРИ МАТЕРИАЛ” ХХК52mm2.Source file\III. Official\5.Dugtui\NLM Envelope 200x900mm.cdrNew luxury material LLC 314.13 Бичиг баримтын хавтас 50mm Бичиг баримтын хавтас нь matte номин ногоон эсвэл саарал өнгийн хавтас байна.35mm42mm202mmБаримтын нэр: Roboto, 35pt Баримтын дугаар: Roboto, 30ptАЛБАН БИЧИГ175mmАЛБАН БИЧИГ35mmАЛБАН БИЧИГluxuryluxuryA-536A-536 50mmАЛБАН БИЧИГАрхивын хавтас нь эко дахин боловсруулсан /бор/ цаастай хавтас байна.luxuryluxury25mm2.Source file\III. Official\6.Folder\NLM FolderA4.cdrNew luxury material LLC 324.14 Brochure компанийн танилцуулга xХэвлэсэний дараа хамгаалалтын matte бүрэлтээр бүрж логог товойлгож /emboss/, текст бичиглэлийг лакдана. Дижитал хэвлэлээр бол 200гр-ийн matte цаас;xx297mmТанилцуулгыг 200гр -ийн matte цаасан дээр хэвлэнэ.Inkjet хэвлэлээр бол 200гр-ийн Ink цаасан дээр хэвлэнэ. Бодит хэмжээ: 420x297мм /А4/2.Source file\III. Official\7.Brochure\Brochure Standart.cdr420mmNew luxury material LLC 33luxury
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks