Kutaa 7

254 pages
22 downs
679 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 254
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 7 Qopheessaan: Hayiluu Leenjisoo (M.SC.) Madaaltoonni: Yuusuf Mahammad Adam Goobanaa Mootummaa Dimookiraatawaa Federaalawaa…
Transcript
Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 7 Qopheessaan: Hayiluu Leenjisoo (M.SC.) Madaaltoonni: Yuusuf Mahammad Adam Goobanaa Mootummaa Dimookiraatawaa Federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa Ministeera Barnootaa Qophii fi maxxansa Galata Fandiin Dizaayinii, maxxansaa fi raabsaa kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaa Barnoota Fiiziksii kun deeggersa karaa Piroojektii Fooyya’insa Qulqullina Barnoota Waliigalaa (GEQIP)n kan argame yommuu ta’u kaayyoon piroojeektii kanaas dhaabilee barnoota mootummaa kutaalee 1-12 keessatti qulqullina barnootaa fooyyessuudha. Mootummaan Dimookiraatawaa Federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa fandii Fooyya’insa Qulqullina Barnoota Waliigalaa(GEQIP) kana dhaabilee gargaarsa Internationonal Development Association (IDA), The Fast Track Initiative Catalytic Fund (FTICF) fi dhaabilee deeggertoota misoomaa biroo kanneen akka Mootummoota Fiinlaand, Niizerlaandii, UK fi Walta’insa Misoomaa Mootummaa Xaaliyaanii irraa argate. Ministeerri Barnootaa Mootummaa Dimookiraatawaa Federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa qaamolii kallattiinis ta’e al kallattiin kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaa Fiiziksii maxxansiisuu keessatti qooda fudhatan hundaaf galata galchuu barbaada. Ministeera Barnootaa Mootummaa Dimookiraatawaa Federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa, bara 2003 ISBN 978-99944-2-202-9 Dhaabbata Maxxansaa Alguuraarii Lakk. Sanduuqa Poostaa 5613 Dubaayi, U.A.E Wal ta’insa Dhaabbata Maxxansiisaa Kuraaz Internaashinaalii Lakk Sanduqa Poostaa 100767 Finfinnee, Itoophiyaa Mirgi maxxansaa seeraan eegamaadha. Kutaan kitaaba kanaa kamiyyuu hayyama Ministeera Barnootaa ykn hayyama qaama labsii Nagaarit gaazeexaa lakk 410/2004 qabeenya sammuu egsisuuf angoon kennameefiin alatti baa’yisuun, haala addaatiin itti fayyadamuuf kuusuu fi tamsaasuun dhorkaaddha. Kitaaba kana keessatti abbootii mirga maxxansaatiif haga danda’ametti beekamtii kennuun ragaalee adda addaa fedhanneerra. Akka tasaa ta’ee beekamtii osoo hin kenniin kan fudhanne yoo jiraate dhiifama gaafachaa, maxxansa fuula duraa keessatti galchuu akka barbaannu asumaan ibsina. Qaamni mirgi maxxanssaa koo sirriitti beekamtii osoo hin argatiin ragaan koo fudhatameera jedhu yoo jiraate karaa teessoo keenya armaan gadii nuuf barreessuu ni danda’a: Ministeera Barnootaa Mootummaa Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Lakk. Sanduuqa Poostaa 1367 Finfinnee, Itoophiyaa Qabiyyee Fuula Seensa ...................................................... i Seensa Qajeelchi barsiisaan kuni murtaa'aa fi meeshaalee sirna barnootaa Fiiqiksii kutaa 7 keessaa isa tokko dha. Meeshaaleen Yookiin mateeriyaalonni sirna barnootaa kan kutaa 7 kanneen araan gadiitii 1. Qajelfama Sirna Barnootaa (Q SB) 2. Dandeettiiwean Xiqqaa barbaadaman (DXB) 3. Kitaaba barataa (KB) 4. Qajelchaa Barsiisaa (QB) Qajeelcha barsiisaa kana adda kan isa taasisu mata dureewwan yookiin barannoowan kitaaba barataa irratti argaman irratti xiyyeeffachuu isaati. kana malees yaadota addaa, qajeelfama sirnaa barnootaa fi dandeettiiwwan xiqqaa barbaadaman wajjin walitti dhufeenya waan qabuuf adda yookiin murtaa'aa dha. Mateeriyaalonni sirna barnootaa afran kunniin walii wajjin jiraatanii tajaajila kennanii fi dinqisiifaman qofa osoo hin taane adeemsa baruu fi barsiisuu gulqullina qabu mijeessuuf bay’ee barbaachisoo ta’aniidha.Kanaafuu meeshaalee sirna barnootaa kunniin fayyadamuun kaayyoowwan barnoota Fiiziksii kutaa – 7 barsiisuuf diriirfaman galmaan gahuu ni dandeessa jechuu dha. I. Kaayyowwn Gooroo Barnoota Fiiziksii Kutaa 7 Barattootni barnoota fiiziksii kutaa 7 erga xumuraniin boda:  Yaadrimeewwan bu’uuraa safaraa, Hamnaa, sochii, Anniisa makaanikaalaa, Aangoo, Hoo'aa, Teempireechara, sagalee fi Elektirisiitii hubachuu,  Ogummaalee Shallaggii bu'uuraa, Safara, humna, Sochii, anniisa makaanikaalaa, aangoo, hoo'a teempireechara, Sagalee fi elektirisiitii wajjin walqabatan dagaagfachuu, i  Ogumaalee raawwannaa gochaawwan qabatamaa dagaagfachuu,  Ogummaalee duudhaawwan fiizikaalaa, wixinee piroojektii injinariingii oomishuu fi madaaluuf fayyadan degaagfachuu fi,  Barnoota fiiziksiif fedhii fi ilaalcha gaarii dagaagfachuu ni danda'u. II. Qajeelcha Barsiisaa Fiiziksii Kutaa 7 Qajealcha barsiisaan murtaa'aa ta'e kuni barsiisota fiiziksii kutaa 7 baruu barsiisuu qulqullina gabu hojiira oolchuun ga'umsaan bu'a barbaadame fiduu kan danda'an akka ta'an isaan gargaara. Qajeelcha barsiisaa kana keessatti karaalee baay'een isin gargaaruuf yaalameera. Kanaafuu, Karaaleenii fi madonni hundumtuu buu'aawanii fi dandeettiiwwan xiqqaa barnootichaa barbaadman hojiirra oolchuu irratti xiyyeffatu. Qajeelchi barsiisaan kuni tartiiba kitaaba barataa irratti jiru hordofa. Jalqaba irratti kaayoowwan gooroo boqonnichaa, meashaalee barnoota boqonnichaaf barbaachisan eeruu fi seensa gabaabaa waa'ee mata dureewwan boqonnicha keessatti haammatamuuu qaban kennamaniiru. Tokoon tokkoon mata dureewan kitaaba barataa keessatti argamaniif ibsi gaggabaabaan kennameera. Gaaffilee kennamaniif deebii odeeffannoo dabalataan deeggarame kennameera. Kaayyooleen gooree tokkoon tokkoon barannoowwaniif tarreeffamaniiru. Maloonni hojicha qindeessanii raawuachuuf fayyadan, akkasumas, yaadota gochaawwanii fi projektoota raawwachuuf fayyadan kennaaniiru. Dhuma irratti oggumaalee dagagfamanii fi beekumsa argamuu qabu haala ittiin guduunfamu agarsiifameera. ii Yaadota Waliigalaa Qophii Barannoof Fayyadan Barnoota barannoo tokko qopheessuuf yommuu barbaaddu dura fuula seensa boqonnichaa dubbisiiti meeshaan adda ta'e yoo kan barbaachisu ta'e addaan baafadhu. Itti aansuun gara qajeelcha sirna barnootaa fi dandeetti xiqqaa barbaadamutti naanna’iiti kaayyoowwanii fi gochaawwan kennaman dubbisi. Itti aansuun gajeelcha barsiisaa fi kitaaba barataa dubbisiiti baratootni maal hojjechuu akka qabanii fi waa'ee qabxiilee raawwatamuu qaban siif ifa ta'uu isaanii mirkaneeffadhu. Itti aansuun karoora barnootaa kee gopheessi. Yaadannoo raawwii gochaawwanii fi piroojektotaa qabiiti yeroo barnootaa kee wajj in akkamitti akka walsimsiisuu dandeessu murteessi. Dhuma irratti cuunfaa boqonnichaa ilaaliiti qabxiileen hundinuu kan raawwatan ta'uu of amansiisuun mirkaneessi.Yeroo hundumaa karoora barnootaa dursitee yoo gopheessite, meeshaalee fi qophiilee barbaachisaa ta’an taasisuuf yeroo ga’aa argachuu ni dandeessa. III. Odeeffannoo Bu'uuraa Barsiisaaf 1. Barattoonni Kee Jalqabdoota Dha. Akkaataa sirna barnoota haaraatiin fiiziksiin akka barnoota tokkootti kutaa 7 irraa eegalee hanga kutaa 12tti kennama. Kanaafuu, fiiziksiin kutaa 7 isa jalqabaa dha. Kana sammuu keessatti qabachuun malli barattoota kee fiiziksii wajjin ittiin isaan walbarsiiftu ofeeggannoon ta'uu qaba. Haala qabatamaa fi gochaawwan guyyaa guyyaa barattootni kee rawwatan irratti xiyyeefachuu qabda. Waan isaan beekan irraa jalqabuuf yaali. Mee barattootni beekumsa saayinsii walsimataa kataa 5 fi 6tti argastan irraa haa ka'ani. Barattoota keef seenaa argannoowwan ogummaalee iii fiiziksii fi herregaa itti himiiti fiiziksi barachuu fedhii akka horatan kakaasi. 2. Barattootni Kee Garee Sadiin (Dafanii Baratan, Giddugaleessaa fi Suuta Barataniin) Kan Qoodaman Ta'uu Hin Dagatin. Dhimmoonni kan biroo ittiin xiyyeetamuu qabani garaagarummaa dhuunfaati. Kunis tokkoon tokkoon barattooaa umrii, dandeettii, akkina baruu fi amala isaanii irratti hundaa'uun saffisa mataa ofisaaniitiin kan baratan ta'uu ibsuufi. Kanaafuu, barattoonni garaagarummaa qaban kunniin mala baruu barsiisuu adda addaatiin yeroo adda addaatti galma yaadameetti ga'u. Kanaafuu, dhimma barattootaa kan ta'e garaagarummaa dhuunfaan adeemsa baruu barsisuu mijeessuu keessatti xiyyeffannaa argachuu qaba. 3. Yeroo Barsiiftu Dhimma Murtaa'e Irratti Xiyyeeffachuu Gabda. Si'a tokkotti ogummaa murtaa'e irratti xiyyeeffattee barsiisuun qabxii barbaachisaa fi yaadamuu qabu kan biraati. Carraalee hedduu barattoonni itti shaakalanii fi cuunfaan kennamuufi qaba. Barattoonni miiraawwan isaanii hundumaa fayyadamuun baratu. Fakkeenyaaf, dhaggeeffachuu, dhandhamuu, hojjechuu, arguu fi tutaquu fi kkf. Kanaafuu, adeemsi baruu barsiisuun miraawwan hunda waan hirmaachisuuf barattoonni haala hirmaachisaa ta'een barachuu danda'uu qabu. iv 4. Mee Barattoonni Barumsa Isaanii Gochaawwan Raawwachuun Haa Baratani Tokkoon tokkoon gochaawwanii akkamitti milkaa'inaan raawwachuu akka qaban gorsi kennameera, Meeshaalee walii ergifachuu irratti rakkoon jiraachuu waan danda'uuf, akkasumas, ibiddaa fi meeshaalee nama miidhuu danda'an balaa geessisuu waan danda'aniif barattoonni gochaawwan raawwachuu osoo hin jalqabin dura sirreeffama barbaachisu taasisuu qabda. Gochaawwan dhimmota kanneen biroo hunda irra caalanii fi barbaachisoo dha. Kanaafuu, barattoota keef carraa gaarii kennuuf gochaawwanii ofeeggannoon qopheesuu qabda. Gochaawwan bu'a kennuu danda'u, bu'aawwan argaman immoo siin yookiin barattootaan kan eegaman ta'uu dhiisuu danda'u. Qajeelchi barsiisaan kun bu'aawwan barattoonni argatan haala akkamiin itti fayadamuu akka qabnu yaada gaarii qaba. bu'aawwan argaman sassaabamanii gatamuu hin qabani. Kitaabni barataan gaaffilee, gochaawwanii fi qabxiilee yaadaa fi murtii barattootaaf mijaa'an baay'ee of keessaa qaba. Gaaflilee fi gochaawwan kunniiniin fayyadamuun itti yaadanii, yaada qaban akka ibsuu danda'an isaan gargaaruu danda'uuf of qopheessuu sirra jira. Qajeelchi barsiisaan kuni waa'ee barattoota gaafachuu fi yaada isaanii akka ibsan taasisuu irratti yaada ka'umsaa ni kenna. Yaadrimeewwan saayinsawaan silabasii keessatti jiran tokko tokko siifis ta'e barattoota keef haaraa ta’uu danda'u. Qajeelchi barsiisaan kuni yaadrimeewwan kunniin sirniitti hubachuu akka dandeessuu barreffamoota si gargaaran of keessaa qaba. 5. Malootaa fi Tarsiimoolee Ibsaman Fiiziksiin maloota baruu barsiisuu kanneen akka addessuu, gaaffii fi deebii, agarsiisaa fi mariitti ibsamuu ni danda'u ta'a. Haa ta'u malee daree keessatti barsiisonni maloota adda addaa yookiin maloota v tartibaan jiran fayyadamuu ni danda’u. Malli qeenxeen tokko qofti barnoota qabatamaa fiiziksii fi fiiziksii fakkaatuuf fayyadamuun hin danda'amu. Malli baruu barsiisuu si'aawaa ta'e barattoonni gochaawwan isaaniif qophaa'e raawwachuun akka hirmaatan isaan affeera. Kanaafuu, gareewwan xixiqqoon walmari'achaa turanii itti aansuun gareewwan gurguddaan qoodamanii akka walmari'atan haala mijeessuun carraa kenniif. Mala yaaduu/ cimdii ta'uu/ yaada waljijjiiruu fayyadami. Yommuu agarsiisa dalagdu barattoonni akka ilaalanii hordofan, ragaalee galmeessanii xiinxaluun murtii akka kennan gaafadhu. Meeshaalee ga'a ta'an yommuu gabdu barattoonni dhuunfaan yookiin gareen gochaawwan akka raawwatan haala mijeessiif. Hanqina meeshaalee yoo si mudate garuu, fakkii yaalii odeeffannoo xiinxaluu fi addeessuuf ragaalee dursanii sirriitti galmaa'an fayyadami. Hojiiwwan piroojektii xumura torbanitti akka hojjataman akka hoj- maneetti kennamuufi qaba. Hojiin piroojektii moodeela tolchuu, qorannoo, piroobleemota furuu fi kkf haamachuu qaba. Barattoonni kitaaba ofiisaanii waan qabaniif barnoota boqonnichaa dursanii akka dubbisan ajajamuu qabu. Qophii Dursaa Barnoota barannoo tokkoon dura qophii dursaa godhuu qabda. Maateriyaalota akka leecalloo bannootichaatti si fayyadan dursitee argachuu qabda. Kaayyoowwan barnootichaa barreessuu fi meeshaalee deeggarsa barnootaa qopheessuuf dandeettiiwwan xiqqaa barbaadamanii fi gajeelcha barsiisaa sirriitti dubbisi. Dhiheessa Barnootichaa Mata duree barnootichaa irratti hundaa'uun karoorri barnootaa kee kanneen armaan gadii of keessatti haammachuu qaba. vi I. Seensa barnootichaa Seensa keessatti tarsiimooleen barattoota kakaasuuf fayyadan ibsamuu qabu. Fakkeenyaaf seenaa Fiiziistii argannowwan yaada- hiddamaa fi seerota Fiiziksii beekamoo ta'an argate dhiheessuu ni dandeessa. II. Seensaan booda gara dhiheesaa fi marii seenuu ni dandeessa Barattoota garee- gareen ramaduun mariif haala mijeessuu qabda. III. Barattootni yomuu gareen wal- mari'atani hordoffii fi madaallii gaggeessuu ni dandeessa. IV. Barnooticha xumuruun dura guduunfuu fi cuunfuuf yeroo kennuu yookiin ramaduu qabda. V. Barattoonni kee barnooticha sirritti hubachuu isaanii mirkaneeffadhu. 6. Hordoffii fi madaallii Hordoffii fi madaalliin barnootaa sadarkaawwan baruu barsiisuu hundumaa irratti gaggeffamuu qaba, Hordoffii fi madaalliin adeemsa itti fufiinsa qabuu dha. Hordoffii fi madalliin ciminaa fi dadhabbina tokkoon tokkoon barattootaa haala itti fufiinsa qabuun hordofuu gaafata. Dandeettii fi fedhii tokkoon tokkoon barattootaa addaan baasuuf gargaara. Hordoffii fi madaalliin barataan tokko barnooticha haala ittiin baratuu fi hubatu barsisaan isaa beekee ibsuu akka danda’u taasisa. Hordoffiin fooyya’insa barataa yommuu safaru, madaalliin garuu bu'a barataa xumura wayitii yookiin barnoota boqonnaa irratti murteessuuf gargaara. Maloonni hordoffiin akkaataa qabiyyee fi kaayyolee barnootichaatiin qophaa'u. Madaalliin walitti fufaa maloota hordoffii kanneen armaan gadii fayyadamuun hojii irra ooluu ni danda'a I. Hubachuu II. Dhiheessuu vii III. Hojii garee keessatti hirmaachuu IV. Gaaffii Jechaa V. Gabaasa barreffamaan VI. Agarsiisa Kaayyoon madaallii walitti fufaan rakkoo baruu barsiisuu addaan baasuun barattootaaf duub deebii kennuu dha. Barsiisonni illee maloota baruu barsiisuu isaanii madaallii walitti fufaa irratti hundaa'uun fooyyeessu. Madaallii walitti fufaa jechuun battallee baay'ee kanuu jechuu miti Hordoffiin hojii barataa takkoo madaalliii isaatiif haala dursaa yoo ta'u madaalliin shoora barsisichaa fi bu'a qabeessummaa qophii sirna bannootaa illee ni haammata. Kanaafuu,sababni inni guddaan tokko madaallii walitti fufaa hojiirra oolchuun barbaachiseefi rakkoolee qormaata si'a tokko qofa kennuun uumamuu danda'an hambisuu dha. Kana malees, madaalliin walitti fufaan ogummaalee qabatamaan hojiirra oolanii fi dandeettii sammuu hordofuuf fayyada. Kanaafuu, gochaawwan dhuunfaa fi garee barattootaa hordofuu fi ragaalee fooyya'insa, ciminaa fi dadhabbina isaanii ibsan kaayoolee dirirfaman irratti hundaa'aan bassaabuun baay'ee barbaachisaa dha. Adeemsi kuni haalotaa fi maloota dadhabbinaaleen ittiin addaan bahanii beekaman diriirsuun hordofamuu qaba. viii BOQONNAA TOKKO Fiiziksii Fi Safara I. Yeroo Boqonnaa Kanaaf Ramadame………… Wayitii 7 II. Bu’aawwan Barnoota Boqonnichaa: Barattoonni barnoota boqonnaa kana erga xumuraniin booda:  Hiikkaa fiiziksii kennuu fi dameewwan gurguddoo fiiziksii addaan baasuu,  Fiziksii gochoowwan guyyaa guyyaa isaanii wajjin walqabsiisuu fi faayidaa isaa ibsuu,  Fakkeenyota gochaawwan fiiziksii keessa jiran kennuu,  Hiikkaa qaamolee fiizikanlaa kennuu fi qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa fi qaamolee fiizikalaa diriiroo addaan baasuu,  Yuunitota waaltawaa qaamalee fiizikaalaa bu'uuraa ibsuu,  Hiikkaa kal- qabee fi kal-dhabee kennuu fi fakkeenyota isaanii kennuu,  Meeshaalee safaraa sirrii ta'an fayadamuun dheerina, hangaa fi yeroo safaruu,  Jijjiirtoowwan dheerinaa, hangaa fi yeroo fayyadamuun yuunitota waaltawaa gara waaltawaa hin ta’initti j'jjiiruu  Ogammaalee saayinsawaa agarsiisuu fi  Gatiiawwanii fi ilaalcha saayinsawwaa dagaagfachuu ni danda'u. Bu'aawwan barnoota boqonnichaa kunniin hojirra ooluu qabu. Hojiirra oolchuuf immoo murtaa'aa,Safaramoo, hojiirra ooluu danda'an fi yeroodhaan daangeeffamuun (SMART ta'anii) ibasamuu qabu. Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 7 ffaa 1 Barattootni baay'een dandeettiiwwan xiqqoo barbaadaman argachuu danda'uu qabu. Kuni hojiirra ooluu isaa mirkaneessuu danda'uu qabda.Kunis tooftaa madaallii walitti fufaatiin kan raawwaate ta’uu mirkaneeffachuu qabda. III. Qabiyyee Boqonnichaa 1.1.Hiikkaa Fiiziksii 1.2.Waaltinaa fi safara 1.3.Dheerinaa fi hanga safaruu IV. Meeshaalee Deeggarsa Barnootaa ã Suuraawwan Fiizistota beekamoo ã Meeshaalee dheerina safaran: ulee meetiraa/sarartuu/, teepha safaraa fi kkf. ã Meeshaalee yeroo safaran: sa'atii harkaa, sa'atii miinjaalaa, sa'atii dijitaalii fi kkf. ã Meeshaalee hanga safaran: madaala hangaa, ulfaatinaalee yookiin madaaltoowwan hangaa hanga dhaabbataa murtaa'e qaban. 2 Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 7 ffaa V. Barsiisuuf Karoorsuu Boqonnaa 1: Fiiziksii fi Safara Maloota Baruu Hordoffii fi Madaallii barsiisuu Akka Wayitii Qabiyyee Dandeettiiwwan Akka Ka’umsaatti Ka’umsaatti Kennaman Kennaman 1ffaa 1.1 Hiikkaa fiziksii  Hiikkaa fiiziksii kennuu,  Gaaffii fi deebii  Barattootni hiikkaa a) Hiika Fiiziksii Qo'annoowwan fiiziksii  Marii fiiziksii akka kennan b) Kaayyoo Fiiziksii .wajjin hariiroo qaban kan  Addeessuu gaafachuu qo'achuu biroo ibsuu,  Barattootni c) Qo'annoowwan fiizikii  Kaayyoo fiiziksii qo'achuu qo'annoowwan wajjin Hariiroo hin ibsuu fiiziksii wajjin qabne hariiroo qaban tokko tokko haa ibsani  Barattootni kaayyoo fiiziksii barachuu akka ibsan gaafachuu 2ffaa d) Galma guddaa fiiziksii  Hariiroo fiiziksii fi saayinsota  Gaaffi fi deebii  Barattootni hariiroo qo'achuu biroo gidduu jiru ibsuu.  Marii saayinsota gidduu e) Hariiroo saayinsota  dameewwan fiiziksii tokko  Addeessuu jiru akka ibsan biroo wajjin qabu tokko ibsuu. gaafachuu f) Dameewwan fiiziksi  Hariiroo fiiziksiin teeknolojii  Dameewwan fiizikii g) Hariiroo teekonolojii wajjin qabu ibsuu. haa tarressani wajjin qabu.  Hariiroo fiizksii fi teekonlojii haa ibsani. Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 7 ffaa 3 Maloota Baruu barsiisuu Akka Hordoffii fi Madaallii Akka Wayitii Qabiyyee Dandeettiiwwan Ka’umsaatti Ka’umsaatti Kennaman Kennaman 3ffaa 1.2 Waalteessuu fi  Hiikkaa qaamolee .Gaffii fi deebii  Kanneen armaan gadii fi safara fiizikaalaa kennuu . Marii fakkeenya hiikkaa  Qaamolee fiizikaalaa  Qaamolee bu'uuraa fi . Addeessuu akka kennan gaafachuu  Qaamolee bu'uuraa fi diriirfamoo addaan -Qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo. baasuu. - Qoamolee  Qaamolee fizikaalaa fiizikaalaa bu'uraa fi bu'uuraa fi yuunitii diriirfamoo waaltawaa isaanii -Yuunitota tarreessuu. waal tawaa(SI) 4ffaa Kal- dhabee fi kal -  Hiikkaa kal-qabee fi  Gaaffii fi Barattootni : qabee kal- dhabee kennuu deebii  Kal -qabee fi kal -  Hiikkaa  Fakkeenyota kal  Marii dhabee akka ibsan ,  Fakkeenyota qabee fi kal- dhabee  Addeessuu  Fakkeenyota kal- qabee tokko tokko kennuu fi kal- dhabee akka kennan qaafachuu 4 Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 7 ffaa Maloota Baruu barsiisuu Akka Hordoffii fi Madaallii Akka Wayitii Qabiyyee Dandeettiiwwan Ka’umsaatti Ka’umsaatti Kennaman Kennaman 5ffaa 1.3 Dheerina, hangaa  Maqaa meeshaalee  Agarsiisa  Barattotni Safara akka fi yeroo safaruu dheerina safaran  Hojii ibsan, Dheerina waamuu qabatamaa  Hiikkaa yuunitota  Hiikkaa  Safara dheerinaa dhuunfaa waaltawaa akka  Iddoo bu'ee fi raawachuu  Addeessuu kennan, yuunitii  Hojii  Yuunitota aadaa fi  Dheerina safaruu qabatamaa kan waaltawaa akka addaan barattootaa haa baasan akka hubatan  Hiikkaa dheerinaa akka  dhiheessa kennan barattootaa akka  Yuunitota dheerinaa hordofan isaan akka ibsan isaan qajeelchuu. gaafachuu 6ffaa Hanga  Hiikkaa hangaa  Agarsiisa Barattotni:  Hiikkaa kennuu  Gaaffii fi deebii  Hiikkaa hangaa akka  Qaamolee bu'uuraa  Maqaa meeshaalee  Addeessuu kennan, fi diriirfamoo. hanga safaran tokko  Maqaa meeshaalee  Iddoo bu'eewwan f tokko waamuu hanga safaran akka  Yuunitii waaman , Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 7 ffaa 5  Hanga safaruu  Hanga qaamolee  Kg gara g fi mg akka safaruu jjjiiran,  Kg gara g fi mg  Hojii qabatamaa jijjiiruu barattoota akka hubatanii fi  Dhiheessa barattootaa akka hordofan isaan gaafachuu 7ffaa Yeroo  Hiikkaa yeroo kennuu  Agarsiisa Barattootni :  Hiikkaa  Meeshaalee yeroo  Hojii  Hiikkaa yeroo akka  Iddoo bu'eewwanii safaran tokko tokko qabatamaa kannan,  Yuunitii ibsuu dhuunfaa  Meashaalee yeroo  Yeroo safaruu  Yuunitota jijjiiruu  Addeessuu safaran akka ibsan,  Yuunitota akka jijjiiran ,  Hojii qabatamaa barattootaa akkka hubatanii fi  Dhiheessa barattootaa akka hordofan isaan gaafachuu. 6 Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 7 ffaa 1.1 Hiikkaa Fiiziksii 1. Yeroo Barannoo Kanaaf Tilmaamame = Wayitii 2 2. Dandeettiiwwan / Ga’umsaawwan/: Barattootni barannoo kana erga barataniin booda:  Hiikkaa fiziksii kennuu,  Qo'annaawwan biroo fiiziksii wajjin hariiroo qaban ibsuu,  Kaayyoo fiizikii qo’a
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks