Karforkalkninger kan behandles - EDTA

16 pages
1 downs
34 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
EDTA Nyt EDTA Patientforeningen Medlemsmagasin nr. 3/2015 21. Årgang Artikel af læge Tobias Schmidt Hansen Karforkalkninger kan behandles med kost! side 8…
Transcript
EDTA Nyt EDTA Patientforeningen Medlemsmagasin nr. 3/2015 21. Årgang Artikel af læge Tobias Schmidt Hansen Karforkalkninger kan behandles med kost! side 8 UDGIVET AF LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA INDHOLD FOTOGRAF SØGES til EDTA Nyt Kost! Side 4 Side 8 15 Side Leder.......................................................................................................................... 3 EDTA er stadig en overset behandling.................................................. 4 EDTA og diabetikere.......................................................................................... 6 Jeg har nu nået de 84 år............................................................................. 7 Karforkalkninger skyldes kost...................................................................... 8 EDTA: Kort nyt....................................................................................................... 12 EDTA: Fra kassereren........................................................................................ 13 Møde i Aarhus...................................................................................................... 14 Lægeklinikker........................................................................................................ 15 I EDTA Patientforeningen er vi stædige! Godt nok er det ikke lykkedes foreningen i de 25 år, vi har ek- sisteret, at overbevise Sundhedsstyrelsen om, at EDTA er en billig og sikker behandling af åreforkalkning. Men vi har ikke givet op – for vi er stædige! Hvorfor er det nu, at vi er så stædige? Jo, det er vi på grund af vores egen personlige historie med årefor- kalkning og behandling med EDTA og – ikke mindst – de utallige beretninger, vi har modtaget fra men- nesker, der har fået et nyt liv med EDTA behandling. Men også fordi vi kender til alle de mennesker, der på grund af økonomien ikke har den mulighed. For der er ingen refusion fra det offentlige af udgifterne til behandling af åreforkalkning med EDTA. Også derfor kæmper vi stædigt videre og lader os ikke holde tilbage af 25 års historie med nederlag på nederlag. EDTA Patientforeningen er stædig omkring viden, og vi vil kæmpe for at få lægestanden, Sundhedsstyrelsen, politikere mfl. til at lytte til os. For det handler om menneskeliv og livskvalitet. Det er ikke let – men det gør det ikke mindre vigtigt! Så vi vil gerne invitere jer til at være stædige sammen med os. Støt op om EDTA Patientforeningen og forny dit medlemskab for 2016. Sammen kan vi gøre det umulige! JULE- OG NYTÅRSHILSNER Birgit Christiansen Næstformand 2 LEDER EDTA Nyt EDTA Patientforeningen Medlemsmagasin nr. 3/2015 Året 2015 rinder ud Udgiver Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA ved Formand Ja, nu rinder 2015 snart ud, og jeg vil benytte min leder til at ønske alle Bent Hass Jensen medlemmer et rigtig godt nytår og et velkommen til 2016. En særlig hilsen til de mange, der arbejder frivilligt i foreningen. Uden jer var der ingen Adresse EDTA Patientforening! Hersegade 7H 4000 Roskilde Tlf. 53 60 56 66 Julen er – forhåbentligt godt – overstået med flæskesteg, frikadeller, and og rødkål, eller hvad traditionen indebærer i din familie. Og så er det lige Mail netop nu, EDTA Nyt bringer flere indlæg om sund kost og kostens betyd- formanden@ ning for åreforkalkning! Ikke ligefrem god planlægning, tænker du måske. edta-patientforeningen.dk Men hvis det ikke lige er det grønne og sunde, der har præget julemaden, Redaktion så husk, at det ikke er, hvad du spiser mellem jul og nytår, men hvad du Bent Hass Jensen (ansvarshavende) spiser mellem nytår og jul, der er det afgørende. Birgit Christiansen Design og produktion Måske er det kostændring, der skal være nytårsforsættet? Vi i redaktionen Danielle Brandt Design har i hvert fald fået noget at tænke over, efter vi har læst artiklerne i dette nummer af EDTA Nyt. Karforkalkninger skyldes kost – og kan behandles Tryk med kost! skriver læge Tobias Schmidt Hansen, der er fortaler for en ren Strandbygaard Grafisk plantebaseret (vegansk) kost. Baggrunden for anbefalingen er bl.a. ameri- Oplag kanske studier, der har fundet, at en plantebaseret diæt kan formindske 1.700 stk. forsnævringerne i blodkarrene. Forsideillustration Læge Bruce Kyle understreger i sin artikel, at EDTA behandlingen ikke kan Shutterstock/Danielle Brandt Design stå alene. Han anbefaler anti-inflammatorisk kost som fx fisk, grøntsager Annoncering samt kulhydrater. I praksis betyder det, at det er bedst kun at spise kød én Bent Hass Jensen gang om ugen. Der skal suppleres med kosttilskud. Bruce Kyle beklager, at det i øjeblikket ser ud til, at EDTA behandling mod åreforkalkning bliver Deadline ved med at være en overset behandlingsform også i 2016 og stadig ikke For blad nr. 1/2016 er 1.02.2016 Udkommer ultimo marts 2016 vil blive refunderet af sundhedsmyndighederne. Alligevel er efterspørgslen efter behandlingen stigende, og alle EDTA klinikker har lange ventelister. Redaktionen modtager gerne artikler, fotos mv. til bladet Manglende anerkendelse af behandling af åreforkalkning med EDTA, stor på mail: formanden@ efterspørgsel, få EDTA læger, lange ventetider. Vi kunne blive ved! Så der edta-patientforeningen.dk er nok at kæmpe for. Og vi bliver ved. Men vi har brug for dit medlemskab eller bc@youseepost.dk og mange medlemmer for at lægge vægt bag vores krav om, at myn- Artiklerne i bladet står for forfat- dighederne anerkender EDTA behandlingen, så det ikke kun er de lidt mere ternes egen regning og udtrykker velbeslåede, der bliver behandlet. ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning. Redaktionen Vi håber, at du vil fortsætte dit medlemskab af EDTA Patientforeningen i forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale og til at publicere 2016. Og meget gerne bruge EDTA Nyt og hjemmesiden www.edta-pa- udvalgte artikler på foreningens tientforeningen.dk til at holde dig orienteret om, hvad vi arbejder med, hjemmeside www.edta-patient- hvad der sker i foreningen og – ikke mindst – til at komme ud med dine foreningen.dk erfaringer og spørgsmål. EDTA – ultrakort fortalt er en forkortelse for Ethylen Diamin Hvordan du fornyr dit medlemskab kan du læse Tetra Acetat – et kemisk stof, der meget mere om inde i bladet, hvor kassereren giver har den egenskab, at det ikke blot en grundig vejledning. hæmmer dannelsen af åreforkalk- ning, men også mindsker den allerede dannede åreforkalkning. JULE- OG NYTÅRSHILSNER Nærmere uddybning kan bl.a. Bent Hass Jensen hentes på foreningens hjemmeside Formand www.edta-patientforeningen.dk 3 De overbevisende gode resultater af en stor videnskabelig undersøgelse af EDTA-behandling, som for nylig blev offentliggjort både i USA og Danmark, blev forbigået i tavshed i begge lande, siger læge Bruce Kyle fra Aarhus Privatklinik EDTA AF ALICJA NIELSEN, JOURNALIST er stadig en overset behandling Da Det Amerikanske Nationale Sundheds Institut (The kens patienter, der havde svær åreforkalkning i benene. National Institutes of Health i USA) for ikke så længe Han kunne ikke gå mere end 20 meter, da han kom siden afsluttede en stor videnskabelig undersøgelse af til EDTA-behandling. Allerede efter otte behandlinger EDTA-behandling, var glæden stor blandt EDTA-læger og kunne han gå 1000 meter. Men det er statistisk et mere patienter. Undersøgelsen har med statistisk sikkerhed sjældent forløb, vurderer lægen. påvist en positiv effekt af EDTA-behandling af åreforkalk- ”Det burde give stof til eftertanke, når man ved, at ning. hver tredje recept i dag er udskrevet til hjertemedicin, Undersøgelsen kaldes TACT, hvilket står for Trial to som EDTA har mulighed for at reducere. Den konven- Assess Chelations Therapy (test til at afprøve EDTA-be- tionelle sundhedsverden ignorerer dog de muligheder, handling). Det var et videnskabeligt studie over ti år som EDTA-behandling kan give”, siger Bruce Kyle. med deltagelse af 1700 hjertepatienter, som hver havde haft mindst én blodprop. “Et lyst punkt kan være, at tiden vil arbejde ”Studiet skulle teste, hvorvidt behandlingen var effek- tiv og sikker. Og det var den”, siger Bruce Kyle, som er for udbredelsen af EDTA-behandlingen. amerikaner og dansk uddannet læge i intern medicin. The National Institutes of Health i USA Han er skuffet over, at de imponerende resultater blev har iværksat en TACT2-undersøgelse totalt ignoreret både i USA og i Danmark. ”Faktum er, at undersøgelsen har påvist, at dødelighe- udelukkende for diabetespatienter” den hos EDTA-patienter blev nedsat med 19%, men for diabetespatienter var det 39%. Det er et meget positivt Inflammationsproces resultat”, siger han. ”Det understreger, hvor effektiv Det er kendt viden i dag, at åreforkalkning er en in- EDTA-behandling er til at behandle åreforkalkning”, flammationstilstand i årehinden, som med tiden bliver tilføjer han. beskadiget, hvis man ikke stopper inflammationspro- ”Lægeverdenens reaktion er i ”fornægtelse”, som det cessen. Åreforkalkning skyldes primært overforbrug af kaldes i psykologi. Spørgsmålet er hvorfor? I USA, hvor pro-inflammatorisk mad, dvs. animalsk fedt og sukker. medicin og hjertekirurgi er business, ser man EDTA som ”For at få styr på inflammationsprocessen og der- en økonomisk trussel. Man er nervøs for en nedgang med åreforkalkning skal man spise anti-inflammatorisk i patienttilgangen. Hospitaler vil ikke miste patienter kost så som fisk og grøntsager samt kulhydrater, som til en alternativ behandling, som vil kunne nedsætte balancerer sukkerniveauet i blodet. I praksis betyder antallet af bypass-operationer, nye hjerteklapper m.m. I det, at det er bedst kun at spise kød én gang om ugen. Danmark er man heller ikke interesseret i nye ideer. Det Dernæst er det godt at spise kosttilskud, som inde- er meget svært at ”tænke ud af boksen” i den danske holder næringsstoffer så som magnesium, C-E og D3 lægeverden, hvor bevillinger repræsenterer en fordeling vitamin, Omega3 olie m.m. De to faktorer kombineret af magt og indflydelse i en stålsat politisk og økonomisk med EDTA-behandling stopper åreforkalkning. Faktisk struktur”, siger Bruce Kyle. kan indtagelse af C- og E-vitamin alene stoppe selve inflammationsprocessen”, fortæller Bruce Kyle. Hvordan kan man mærke forbedring? Bruce Kyle mener, at fire ud af fem patienter kan mærke EDTA-behandling kan ikke stå alene en bedring i deres helbred. Effekten af behandlingen ”Bliver man ved med at spise meget rødt kød, må man vurderes som meget bedre, noget bedre, uændret og - i være parat til at betale prisen, som er den fortsatte sjældne tilfælde - forværret. I nogle tilfælde kan man åreforkalkning. Som patient skal man gøre en indsats, mærke en markant bedring, som fx hos en af klinik- hvis man ønsker at blive rask. Man bliver nødt til at 4 BEHANDLING EDTA-læge Bruce Kyle og klinik- assistent Grazyna Ferdek Hunden Luca bidrager til en god atmosfære i klinikken ændre sine kostvaner, og de patienter, som har tendens ning i hjertet og/eller i nethinden etc. Den forebygger til diabetes, skal også passe på sukkerindtag. Diabe- amputation, blindhed, blodpropper og dødsfald. tes medfører, at åreforkalkning accelererer i kroppen. Sukkerniveauet i blodet skal være stabilt. Med kost alene Stigende efterspørgsel kan man komme et stykke vej hen mod helbredelse”, Bruce Kyle anslår, at der er ca. 10.000 mennesker i siger han. Danmark, som har modtaget EDTA-behandling. Efter- I øvrigt er det velkendt, at god søvn, kontrol af stress spørgslen efter behandlingen er stigende, hvilket giver samt motion bidrager positivt til et sundt liv. lange ventelister. ”Det er frustrerende, at det kun er et begrænset antal Den integrerede medicin patienter, vi kan behandle. De er bookede mange må- Den integrerede medicin betyder, at man forbinder neder i forvejen”, siger lægen og indrømmer, at det ville den konventionelle medicin med nye ideer inden for være rart at have en yngre partner at samarbejde med. afgiftning, som eksempelvis EDTA-behandling, ernæ- ”Et partnerskab kunne give mulighed for at udvide kli- ringsmedicin, immunbehandling og komplementerende nikkens kapacitet og frigøre overskud til at arbejde mere medicin, dvs. kosttilskud. Begrebet har været kendt i videnskabeligt med EDTA-metoden”, tilføjer han. Danmark siden 80-erne. ”Men det er en kompleks proces at blive EDTA-læge. ”I USA er den integrerede medicin mere og mere Man skal sige farvel til det konventionelle behandlings- efterspurgt, eftersom mange videnskabelige undersø- system, hvor der er meget bedre gunstige økonomiske gelser peger på bedre muligheder for at bekæmpe syg- vilkår for læger, end hvis de skal kaste sig ud i arbejdet domme, hvis man bruger en holistisk tilgang til lidelser. i en privat klinik, hvor man alene har ansvar for alt”, Kendte akademiske behandlingscentre, som fx Harvard udtaler Bruce Kyle. og Columbia, anvender integreret medicin i deres be- handlingsløsninger”, siger Bruce Kyle. EDTA`s fremtid Bruce Kyle fortæller, at det bedste ville være, hvis I øjeblikket ser det ud til, at EDTA-behandling mod åre- man kunne kombinere den konventionelle medicin med forkalkning bliver ved med at være en overset behand- den orthomolekylære (se faktaboks) medicin, fordi man lingsform. Patienterne kan foreløbig ikke regne med, at på den måde sikrer patienten bedre helbredsmæssige den bliver en del af det konventionelle sundhedssystem, resultater. I den integrerede medicin afviser man ikke hvilket betyder, at de kun kan få refunderet lidt af kon- hverken operationer eller en receptpligtig medicin, som sultationsafgiften, hvis de tilhører Danmarks gruppe 2. kan være nødvendig at bruge til afklaring af sygdom- ”Et lyst punkt kan være, at tiden vil arbejde for udbre- men i kortere perioder fx, hvis patienten har forhøjet delsen af EDTA-behandlingen. The National Institutes blodtryk m.m. Den konventionelle medicin kan fjerne of Health i USA har iværksat en TACT2-undersøgelse symptomer, men går ikke bagved årsagerne til sygdom- udelukkende for diabetespatienter”, afslutter Bruce Kyle. men. Den molekylære medicin arbejder med kroppens egne ressourcer til at reparere skaden. EDTA-behandling hører til den type medicin. Ved hjælp af en kemisk pro- ORTHOMOLEKYLÆR ces, som hedder kelation (fra et græsk ord chela, som betyder ”de rette molekylers” medicin. Ortho betyder betyder klo), ”fanger kloen” de giftstoffer, som danner ”det rette” på græsk. Udtrykket blev opfundet af Nobel- plak i årehinden. prismodtager Linus Pauling. I orthomolekylær medicin Bruce Kyle mener, at EDTA-behandlingen er særdeles anvender man først og fremmest naturligt forekommende effektiv, hvis man har forsnævring i benene, åreforkalk- stoffer til forebyggelse og behandling af sygdom. 5 MEDIER EDTA og diabetikere Steen V. Skånstrøm har sendt EDTA Patientforeningen kopi af et indlæg, han har haft i Dagens Brev ”Et håb for syge” i Berlingske Tidende den 23. oktober 2015 AF BIRGIT CHRISTIANSEN, NÆSTFORMAND Han starter sit indlæg med spørgsmålet: ”Hvor mange danske diabetikere med hjerteproblemer ved, at der FAKTABOKS med helt ufarlige EDTA behandlinger, der kan udføres Åreforkalkning og dermed hjerte-karsygdomme af en sygeplejerske i enhver lægepraksis, er doku- er den hyppigste dødsårsag hos mennesker mentation for at kunne opnå 39 pct. færre dødsfald, med diabetes. Åreforkalkningen betyder, at blodpropper og behov for hjertekirurgi?”. der er aflejret fedt og døde celler i blodårerne, hvilket giver risiko for forsnævring af blodårer- En stor amerikansk undersøgelse TACT har – uangribe- ne, men også risiko for blodpropper, hvis det ligt - påvist dette. Det er vedtaget, at den skal følges aflejrede materiale går løs. op af TACT2. Steen V. Skånstrøm undrer sig over, hvor- for danske diabetespatienter med hjerteproblemer skal Diabetes giver i sig selv en øget risiko for åre- afvente afslutningen af TACT2 om 5-6 år eller mere, før forkalkning. Det skyldes en kombination af vi i Danmark vil anbefale behandlingen? ã for højt blodsukker ã for højt blodtryk Han undrer sig videre over, at danske hjertelæger, Dia- ã for højt kolesterol betesforeningen og Hjerteforeningen ikke viser større interesse. Derfor har han efterfølgende skrevet til Fol- Desuden ændres karvæggene over tid ved dia- ketingets Sundheds- og Ældreudvalg med det formål betes. Det har betydning for hjertets og blod- at formå dem til at bede Sundhedsministeren svare på, karrernes funktioner. I hjertet kan åreforkalknin- om hun vil medvirke til, at EDTA behandlingen hurtigst gen ramme kranspulsårerne og medføre, at der muligt bliver indført i Danmark. kommer nedsat iltforsyning til hjertemusklen. Han er klar på, at Sundhedsstyrelsen forlanger, at alle Kilde: Diabetesforeningens hjemmeside behandlinger skal være dokumenterede, før de god- kendes. Men han håber, at ministeren nu - med den nye massive dokumentation, der foreligger, om virknin- gen af behandlinger med EDTA på diabetespatienter med hjertepro- blemer – vil stille sig på patienter- nes side. Og i højere grad lægge vægt på, om behandlingen virker frem for, om den er videnskabelig dokumenteret! EDTA Patientforeningen afventer spændt resultatet af henvendelsen. 6 PATIENTHISTORIE 84 år AF ERIK HØJSTRUP CHRISTENSEN Jeg har nu nået de 84 år og er taknemlig for det Jeg blev hjertepatient i 1990 efter en (måske flere) En uges tid efter skulle jeg hjælpe min nabo med at blodprop(per). Bypass opereret i 1992, og jeg levede hive rødder op fra en død hæk. Dette måtte jeg hurtigt glad og tilfreds med min livsforlængelse indtil 2003- opgive, da det også gav smerter i brystet - værre end 04, hvor jeg begyndte at ”skrante noget”. ved cykelløbet. Jeg kontaktede det lokale lægehus og Jeg blev undersøgt på Skejby Universitetshospital og fortalte om mine bekymringer, som de tog alvorligt, og Viborg Regionshospital og fik stillet i udsigt, at man kun de undersøgte mig prompte. Resultatet var en ambu- kunne tilbyde medicinsk behandling. Jeg blev noget lance til Viborg Regionshospital og senere til Skejby overrasket og chokeret, da jeg troede, at en ny bypass Universitetshospital for at få indlagt en stent eller operation eller en ballonudvidelse hurtigt kunne genska- ballon. be min gode tilværelse på ny. Inden min udskrivning fra Viborg Regionshospital blev jeg kontaktet og spurgt af en fysioterapeut, om jeg ville Jeg hører om EDTA behandling deltage i et genoptræningsforløb på Sundhedscentret i Af en kusine blev jeg oplyst om EDTA behandling, som Skive. Svaret var ja, og inden der var gået en uge, var jeg hun kendte fra udlandet. Jeg startede sammen med i gang. hende hos Bruce Kyle i Aarhus, og jeg fik det hurtigt Men ak! Allerede ved 2. session ville jeg spadsere bedre; og der var tilfredshed med de blodprøver, som op af trappen til 3. sal. Her blev jeg dårlig og svimmel. Bruce Kyle anbefalede. Mange ligestillede patienter Fysioterapeuterne på holdet tog blodtryk og puls på mødte jeg der, og udsagnene om virkningen af deres mig og frarådede mig at deltage i dagens program. De EDTA behandling var særdeles positive. Dog havde opfordrede mig til at kontakte min læge, når jeg kom flere medpatienter besvær med økonomien. For eget hjem, hvilket jeg gjorde. Og for anden gang på en god vedkommende kunne et lån i murstenene i familiens uges tid blev jeg skyld i, at hjerteambulancen kom med bolig klare problemet. Men dette gav stof til eftertanke. udrykning til lægehuset, og jeg var på vej til Viborg igen. Siden jeg påbegyndte min EDTA behandling, havde Her blev foretaget en undersøgelse, og man fandt ud jeg surfet rundt på nettet for at søge viden om EDTA. af, at en hjerteklap ikke var ”helt tæt”, så jeg ville blive Både den intravenøse form, men også behandlingsfor- indkaldt jævnligt til kontrol. mer som tabletter, stikpiller og dråber. De sidste blev Jeg fortsatte igen på genoptræningsholdet, og jeg promoveret af producenter af helsekost mv. De var blev chokeret over at konstatere, hvor hurtig ens konditi- prisbillige og nemmere at benytte end den intravenøse on kan falde til langt under
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks