K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT

75 pages
2 downs
188 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 75
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights…
Transcript
 • 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Basahin ang bawat pahayag at isulat sa patlang ang TITIK ng tamang sagot. Gamitin ang mga pagpipilian na nasa loob ng kahon. A. Indio B. Peninsulares C. batalan D. Principalia E. azotea F. Monopolyo G. antillean H. bahay kubo I. Doctrina Christiana ______ 1. Ito ay ang nakagisnang panahanan ng mga katutubong Pilipino kung saan iniangkop sa mainit na kapaligiran at klima ng Pilipinas ang disenyo nito. ______ 2. Mula sa isang maliit na bahay ay itinuro ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino ang paggawa ng bahay na bato o tisa na karaniwang tinatawag na __________. ______ 3. Nanatiling bahay-kubo ang tirahan ng mga nakararaming Pilipino, nagkaroon lamang ito ng dagdag na bahagi gaya ng _____________ kung saan tinatanggap ang mga bisita ang karaniwang pahingaan ng mag-anak. ______ 4. Ang ___________ ay bahaging pinagpapaliguan ng mga taong nakatira sa mga sinaunang panahanan na dati ay sa mga ilog lamang sila naliligo. ______ 5. Sa bagong pagpapangkat-pangkat, itinuturing na pinakamataas at pinakamakapangyarihan ang mga purong Espanyol na tinatawag na _________. ______ 6. Sila ang mga ordinaryong katutubong Pilipino na nasa pinakailalim na antas. ______ 7. Kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Sa panahon pananakop kinakailangan na ang mga kababaihan ay pag-aralan ang aklat na ito. ______ 8. Sa pagbabago ng ekonomiya ng bansa sa panahon ng pananakop, isa sa ipinakilalang sistema ng ekonomiya ay ang eksklusibong pagpapatakbo at pag-aari ng isang tao o grupo sa anumang kalakal o produkto. II. Isulat ang K – kung ang pahayag ay katotohanan O – kung ang pahayag ay opinion. ______ 9. Ang mga pinta o tattoo sa katawan ng mga katutubo ay patunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa pagpipinta. ______ 10. Nakatulong ang pagbubukas ng kursong medisina at parmasiya sa Unibersidad ng Santo Tomas upang lalong umunlad ang agham sa bansa. ______ 11. Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang husay sa paglilok sa pamamagitan ng mga gawang rebultong kahoy at bato sa mga simbahan. ______ 12. Ang La Solidarida ay isa sa mga pahayagang nakatulong sa mga propagandistang ipahayag ang kanilang mga opinion at saloobin. ______ 13. Ang naging impluwensiya ng mga Espanyol sa ating kultura ay kakaunti lamang. ______ 14. Marahil kung hindi isinaayos ng mga Espanyol ang ating kasalukuyang kalendaryo ay matandang kalendaryo pa rin ang ating ginagamit. ______ 15. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang edukasyon ay para lamang sa mga purong Espanyol at walang karapatang makapag-aral ang mga Pilipino. III. Isulat sa patlang ang TITIK ng tamang sagot. Gamitin ang mga pagpipilian na nasa loob ng kahon. ______ 16. Kinatawan ng konseho sa kolonya. ______ 17. Lalawigang hindi pa lubos na nasasakop ng mga Espanyol. ______ 18. Lugar na lubos na nasakop na at kumikilala na sa pamahalang Espanyol. ______ 19. Pamahalaang malalaki at mauunlad na lungsod. ______ 20. Cabeza de barangay ang namumuno sa lugar na nasasakupan. ______ 21. Katumbas ng Korte Suprema sa kasalukuyang panahon. ______ 22. Tagapagsiyasat na ipinadadala ng hari ng Espanya para magmasid sa kalagayan ng bansa. J. Corregimiento K. Ayuntamiento L. Viceroy M. Real Audiencia N. Cumplase O. O. Barangay P. Residencia Q. Visitador R. R. Alcaldia PaGe - 2
 • 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 23. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspindihin ang mga batas na galing sa hari ng Espanyang hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang pinamumunuan. IV. Isulat ang TAMA kung wasto ang pangungusap. Kung MALI, palitan ang salitang may salungguhit upang iwasto ito. _______________ 24. Sa gawing hilaga ng Luzon, matatagpuan ang Ilocos Sur na napabalitang may mayaman na deposito ng ginto. _______________ 25. Sa mga panahon ng paggalugad, naitatag ni Juan de Salcedo ang Villa Fernandina, na ngayon ay ang Lungsod ng Vigan. _______________ 26. Sinubukan ng mga Espanyol na gumamit ng ibang paraan upang masakop ang Cordillera sa pamamagitan ng mga misyonerong pari. _______________ 27. Bigo ang mga Espanyol sa pagsakop ng malaking bahagi ng Mindanao dahil sila ay mas organisado at mayroong pagkakaisa. _______________ 28. Noong January 1975, ipinahayag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos si Sultan Piang bilang isang bayani, hindi lamang ng mga taga-Mindanao, kundi ng buong bansa. _______________ 29. Nagkaroon ng iba’t ibang kasunduan sa pagitan ng Moro at mga Espanyol subalit hindi tuluyang nagtagumpay ang mga kasunduang ito. _______________ 30. Ang mga Aeta ay isa sa mga grupong naka engkuwentro ng mga Espanyol na kilalang namumugot ng ulo. PaGe - 3
 • 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ito ang unang bahay ng mga Pilipino na kung saan ang kanyang arkitektura ay iniangkop sa mainit na kapaligiran at klima ng Pilipinas upang matamo ang ginhawa ng tumitira dito. A. Bahay Bahayan C. Bahay Kubo B. Bahay na Bato D. Bahay ni Lola ______ 2. Sino ang nagpatupad ng reduccion sa Pilipinas? A. Gobernador Heneral Luis Perez Dasmariñas C. mga misyonero B. Haring Philip II D. Heneral Miguel Lopez de Legazpi ______ 3. Ano ang ibig sabihin ng reduccion? A. sapilitang paglipat ng tirahan C. sapilitang paggawa B. sapilitang pagyakap sa Katolisismo D. sapilitang pagbabayad ng buwis ______ 4. Paano nanahan ang mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol? A. Kalat-kalat ang tirahan sa pamayanan C. Nakatira sila sa tabi ng ilog B. Magkakalapit ang mga pamayanan D. May malalaki na silang gusali ______ 5. Alin sa sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol? A. Kalat-kalat ang tirahan sa pamayanan C. Nakatira sila sa tabi ng ilog B. Magkakalapit ang mga pamayanan D. Magkakalayo ang mga gusali ______ 6. Noong panahon ng mga Espanyol, kasamang nakipaglaban ang mga kababaihan sa pagsulong ng kalayaan ng ating bansa. Ano ang tawag sa mahalagang ginampanan ng mga babae noong panahon ng mga Espanyol? A. di-tradisyunal B. huwaran C. matapang D. tradisyunal ______ 7. Ang paggawa ng makabagong tirahan ay itinuro ng mga Espanyol sa ating mga ninuno. Anong uri ng bahay ito? A. Bahay Kubo B. Bahay ni Lola C. Bahay Bahayan D. Bahay na Bato ______ 8. Ano ang tawag sa bahagi ng bahay kubo na kung saan dito karaniwang sama-samang nagpapahinga ang mga mag-anak. A. altar B. banggera C. balkonahe D. batalan ______ 9. Ito ay kinabibilangan ng mga manggagawa at magbubukid. Limitado ang kanilang mga karapatan at pribilehiyo. Hindi rin sila maaaring mahalal sa katungkulan sa pamahalaan. A. mestizo B. principalia C. inquilino D. karaniwang tao o indio ______ 10. Ito ay binubuo ng mga inapo ng mga datu, nagmamay-ari ng lupa at pinuno ng bayan. A. principalia B. encomendero C. ilustrado D. misyonero ______ 11. Ito ay mga Espanyol na nakatira sa Pilipinas ngunit ipinanganak sa Espanya. A. insulares B. peninsulares C. principalia D. ilustrado ______ 12. Mga ipinanganak sa Pilipinas na may dugong purong kastila ang mga magulang. A. insulares B. peninsulares C. principalia D. ilustrado ______ 13. Ito ay binubuo ng mga tagapangasiwa ng lupa ng mga panginoong may lupa. A. principalia B. inquilino C. karaniwang tao D. peninsulares ______ 14. Bakit madaling natutunan ng mga Pilipino ang wikang Espanyol? A. Dahil sa pagdalo sa misa, pag-aaral ng dasal at katesismo at pakikipag-usap sa mga Espanyol. B. Dahil ginusto nila itong pag-aralan sa simula pa lang. C. Dahil alam na nila ang wikang Espanyol bago pa dumating ang Espanyol sa bansa. D. Dahil pinagbasa ang mga Pilipino ng napakaraming aklat na nakasulat sa wikang Espanyol. ______ 15. Ano ang naging kahalagahan ng pagbubukas ng kursong parmasya at medisina ng University of Santo Tomas sa ating mga Pilipino? A. Marami ang nagpatayo ng ospital. B. Lalong umunlad ang agham sa bansa. C. Dumami ang nakatapos ng kolehiyo. D. Lumaganap ang mga may sakit sa bansa. ______ 16. Paano pinaunlad ng kulturang Espanyol ang kakayahan ng mga Pilipino sa Musika? A. Natututong tumugtog ang mga Pilipino ng mga instrumentong pangmusika. B. Dumami ang musikero at banda sa Pilipinas. C. Palagiang pinapasayaw ang mga Pilipino sa kasiyahan. D. Pinadala sa ibang bansa ang mga magagaling na Pilipino sa Musika. PaGe - 4
 • 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 17. Bakit ipinagdiriwang ang Pista na isa sa mga pagdiriwang na ipinakilala sa atin ng kulturang Espanyol? A. Upang maitaboy ang malas sa lipunan. B. Upang madagdagan ang mga ani sa pananim. C. Upang magsilbing paalala sa mga gumagawa ng kasamaan. D. Upang bigyang parangal ang mga santo. ______ 18. Anong larong panlabas ang ipinakilala ng kulturang Espanyol sa mga Pilipino? A. taguan at pitikbulag C. patintero at sipa B. chinese garter at basketball D. tumbang preso at pukpok palayok ______ 19. Ang lugar kung saan sama-samang naninirahan ang mga tao sa pamamahala ng mga pari. A. rancho B. visita C. kabisera D. parokya ______ 20. Ang tawag sa pinakasentro sa pamayanang Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. A. kabisera B. parokya C. rancho D. visita ______ 21. Ano ang sistema o programang pang-ekonomiya na pinasimulan ni Gob. Hen. Jose Basco y Vargas upang mapaunlad ang Pilipinas? A. merkantilismo B. monopoly C. bandala D. kalakalang galyon ______ 22. Siya ang “Ina nga Katipunan”. Ang tagapag-alaga at manggagamot ng mga katipunerong maysakit. A. Gregoria De Jesus C. Melchora Aquino B. Marina Dizon D. Trinidad Tecson ______ 23. Siya ang tagapag-ingat sa mahahalagang papel ng Kilusang Katipunan at ang “Lakambini ng Katipunan”. A. Gregoria De Jesus C. Melchora Aquino B. Marina Dizon D. Trinidad Tecson ______ 24. Siya ay gumanap bilang nars sa Katipunan at kilala bilang “Ina ng Biak na Bato”. A. Marina Dizon C. Trinidad Tecson B. Melchora Aquino D. Gregoria De Jesus ______ 25. Ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. A. Doctrina Christiana C. La Solidaridad B. Florante at Laura D. Del Superior Gobierno ______ 26. a Katolisismo, ang pagkakaloob ng kapatawaran ng mga kasalanan ay matatanggap sa _____. A. pag-aayuno B. penitensya C. indulgencia D. kumpisal ______ 27. Ang Colegio de Nuestra Señora del Santisimo Rosario na itinatag noong 1611 ay kilala ngayon bilang _______. A. Ateneo de Manila University C. Unibersidad ng Pilipinas B. Colegio de San Ignacio D. Unibersidad ng Santo Tomas ______ 28. Pinakatanyag na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal A. Noli Me Tangere at El Filibusterismo C. Biag ni Lam-ang B. Urbana at Feliza D. Ibong Adarna ______ 29. Ang Spoliarium, na siyang nagpahiwatig noon na kayang maging mahusay ng mga ordinaryong Pilipino sa larangan ng pagpipinta ay iginuhit ni ______. A. Jose Rizal B. Juan Luna C. Antonio Luna D. Felix Hidalgo ______ 30. Instrumentong pangmusikang nakalagak sa simbahan ng Las Piñas. A. Musikang Buho C. Organong Kawayan B. Obserbatoryo ng Maynila D. Konserbatoryo ng Musika ______ 31. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mga aralin ay nakapokus sa Katekismo, lingguwistika, at __________. A. pagluluto B. sining C. agham D. aritmetika ______ 32. Ito ay itinatag ng mga Heswita noong 1865 na nagbibigay ng mga babala at tala hinggil sa mga kalamidad. A. Obserbatoryo ng Maynila C. Konserbatoryo ng Musika B. Organong Kawayan D. Musikang Buho ______ 33. Kalendaryong ipinagamit ng mga Espanyol A. Kalendaryong Hebrew C. Kalendaryong Dominikano B. Kalendaryong Katoliko D. Kalendaryong Gregorian ______ 34. Ang mga sumusunod ay mga pagtatanghal sa entablado na impluwensya ng mga Espanyol MALIBAN sa isa, alin ito? A. pasyon B. senakulo C. sarsuwela D. moro-moro PaGe - 5
 • 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 35. Siya ang tinaguriang “Ama ng mga Pintor na Pilipino’. A. Damian Domingo C. Julian Felipe B. Felix Hidalgo D. Juan Luna ______ 36. Siya ang kompositor ng ating Pambansang Awit na “Lupang Hinirang”. A. Damian Domingo C. Julian Felipe B. Felix Hidalgo D. Juan Luna ______ 37. May akda ng Florante at Laura at tinaguriang “Prinsipe ng mga Makatang Tagalog” A. Graciano Lopez Jaena C. Pedro Bukaneg B. Marcelo Andoy D. Francisco Baltazar ______ 38. Tanyag sa larangan ng Chemistry at nakilalang “ Prinsipe Direktor ng Obserbatoryo ng Maynila”. A. Anacleto del Rosario C. Jose P. Rizal B. Felix Resureccion D. Marcelo H. del Pilar ______ 39. Tanyag na Kompositor ng musikang pansimbahan at tinaguriang “Prinsipe ng Musikang Pansimbahan”. A. Jose P. Rizal B. Juan Luna C. Ladislao Diwa D. Marcelo Andoy ______ 40. Ito ay isang patulang pasalaysay na may labindalawang pantig sa bawat linya. A. awit B. kodigo C. sayaw D. tula ______ 41. Anong uri ng pamahalaan ang itinatag ng mga Espanyol na nahati sa dalawang antas – pamahalaang sentral at pamahalaang lokal? A. Pamahalaang Diktatoryal C. Pamahalaang Sentralisado B. Pamahalaang Komonwelt D. Pamahalaang Totalitaryan ______ 42. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspendihin o hindi sundin ang batas galing sa hari ng Espanya na hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang pinamumunuan? A. alahero B. asukarero C. basagulero D. cumplase ______ 43. Ang pinakamataas na hukuman sa panahon ng mga Espanyol? A. Royal Audiencia C. Visitador B. Sprite de Santo D. Wala sa nabanggit ______ 44. Siya ang kinatawan ng konseho sa kolonya. A. Royal Audiencia C. Visitador B. Viceroy D. Cabeza de barangay ______ 45. Lugar na lubos na nasakop na at kumikilala na sa pamahalaang Espanyol. A. Corrigidor B. Pueblo C. Alcaldia D. Barangay ______ 46. Ito ang isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng pulo ng Luzon sa Pilipinas na napabalitang may deposito ng ginto. A. Quezon B. Cordillera C. Leyte D. Mindanao ______ 47. Si Datu Dogarat ng Cagayan ay nagpabinyag kay Padre Tomas Guttierez. Mula noon, siya kinilla bilang _________. A. Anastacio B. Domingo C. Santiago D. Tonyong Bayawak ______ 48. Ang tribu na ito sa Zambales ay di nasakop ng mga Espanyol. A. Ivatan B. Kalinga C. T’boli D. Aeta ______ 49. Itinatag ni Juan de Salcedo ang Villa Fernandina, na ngayon ay ______________. A. Sulu B. Vigan C. Baguio D. Laoag ______ 50. Sinong ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand E. Marcos noong Enero, 1975 bilang bayani hindi lamang ng mga taga-Mindanao kundi ng buong bansa? A. Datu Sultan Kudarat C. Datu Piang B. Datu Amai Pakpak D. Datu Sultan Kudarat PaGe - 6
 • 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (3) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung ang isinasaad ay wasto at isulat ang salitang MALI kung ang isinasaad ay hindi wasto. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. ________ 1. Ang panahanan ng ating mga ninuno ay nagbago nang magsimulang mamalagi ang mga Español sa ating lupain. ________ 2. Gawa sa bato at tisa ang bubong ng bahay ng nakaririwasang Pilipino, matibay at malalaking kahoy naman ang haligi nito. ________ 3. Ang mga babae ay pinapayagang makisalamuha sa mga lalaki. ________ 4. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mag babae ay hindi rin sila kailangang makaabot sa mataas na pinag-aralan. ________ 5. Ang mga babae noon ay huwaran sa mga pamayanang nasakop ng mga espanyol sa mga gawaing may kaugnayan sa relihiyon. ________ 6. Nawala na ang mga dating karapatan na naglalagay sa babae sa parehong pwesto tulad ng kanyang kapatid na lalaki. ________ 7. Nang dahil sa impluwensiya ng mga Espanyol, nakilala sina Juan Luna sa kanyang Spoliarium ________ 8. Ang mga prayle ang nagturo sa mga Pilipino ng paglililok at paggawa ng mga palamuti, estatwa, at imahen para sa simbahan. ________ 9. Ang tanyag na organong kawayan sa Las Piñas ay ginawa ni Padre Diego Cerra noong 1820. _________10. Ang dating pamahalaang barangay ng ating mga ninuno ay napalitan at napasailalim sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. ________ 11. Tanyag na sentrong kalakalan noong panahon ng mag Espanyol ang Maynila nakilala sa tawag na Tondo. ________ 12. Nagkaroon ng bagong pagpapangkat sa lipunang Pilipino noong panahon ng pananakop. ________ 13. Sa kabila ng pagtutol ng mga Pilipino, sapilitang inilipat ng mga Espanyol ang kanilang mga tirahan. ________ 14. Ang mga Espanyol ang may pinakamataas na katayuan sa lipunan sailalim ng pamahalaang kolonyal. ________ 15. Bawat sasakyang pandagat na dumadaong sa Pilipinas ay may kasamang paring misyonero. ________ 16. Upang maipaliwanag ang Kristiyanismo sa mga Pilipino, pinag-aralan ng mga misyonero ang mga katutubong wika sa Pilipinas. ________ 17. Ang mga Pilipino ay binibigyan ng pagkakataon na manumbalik sa katutubong pananampalataya matapos na mabinyagan bilang Kristiyano. ________ 18. May ilang katutubong tumangging magpasailalim sa Kristiyanismo. ________ 19. Nagsimulang magtatag ng mga pamayanang Espanyol si Miguel Lopez de Legaspi sa Cebu noong ika-27 ng Abril 1565. ________ 20. Mula sa mga mananakop na Espanyol ay ninais ng mga dating datu na mabawi ang mataas nilang katungkulan. II. Panuto: Basahin at suriin ang mga sumusunod na pahayag. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 21. Ito ay lugar na sentro ng pueblo at matatagpuan sa paligid ng ang munisipyo, himpilan ng pulisya, hukuman, paaralan at pamilihang bayan. a. poblacion b. simbahan c. pueblo 22. Ano ang tawag sa uri ng malaking bahay noong panahon ng Espanyol may maluluwang na sala, malalaking silid at may batalan at azotea. a. Antillean b. visita c. plaza 23. Sino ang naging tagapag-ingat ng lahat na mahalagang kasultan ng katipunan at himagsikan? a. Gregoria de Jesus b. Diego Silang c. Melchora Aquino 24. Naging tanyag sa pangalang tandang Sora at taga-kupkop ng mga sugatang katipunero. a. Gregoria de Jesus b. Diego Silang c. Melchora Aquino 25. Ito ay tawag sa mga silid sa entresuelo na gamit ng may-ari bilang tulugan sa tanghali at pahingahan. a. comedor b. cuartos c. azotea 26. Bahagi ng bahay noong panahon ng mga Espanyol na kung saan naglalaro ang mga kabataan, nagmemerienda at kung tumatanggap sila ng mga matalik na kaibigan. a. caida o antesala b. biranda c. azotea PaGe - 7
 • 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 27. Ito naman ang tawag kung saan tinatanggap nila ang kanilang bisita upang makipagkwentuhan. a. caida b. balkonahe c. cuarto 28. Nagsisilbing imbakan ng mga palay at tulugan ng mga katulong na lalaki kabilang ang hardinero at nilalagyan rin ng mga karos
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks