information till arbetsgivare om kommunala

1 pages
0 downs
11 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
INFORMATION TILL ARBETSGIVARE OM KOMMUNALA SOMMARJOBB 2015 Arbetstider Arbetstid för sommarjobbarna är 6 timmar/dag, klockan 08–15 (inklusive 1 timmes…
Transcript
INFORMATION TILL ARBETSGIVARE OM KOMMUNALA SOMMARJOBB 2015 Arbetstider Arbetstid för sommarjobbarna är 6 timmar/dag, klockan 08–15 (inklusive 1 timmes lunch) varje vardag i 3 veckor, under perioden 15 juni – 14 augusti, om inte annan överenskommelse gjorts. Namnlistor, handledare Ni får namnlistor där ni ser vilka ungdomar som placerats på er arbetsplats. Om och när det sker förändringar skickar vi nya listor. Det är viktigt att ni utser en handledare på arbetsplatsen som finns tillgänglig under hela perioden. Ungdomen får namn och telefonnummer till handledaren och tar kontakt innan sommarjobbet påbörjas. Introduktion Tänk på att ge sommarjobbaren en bra introduktion och var noga med att ge instruktioner inför varje ny arbetsuppgift. Syftet med sommarjobbet är inte att ungdomarna ska ersätta ordinarie personal utan att de ska fungera som en extra resurs. Information för sommarjobbaren innan hen börjar sitt arbete ã var hen ska arbeta ã namn och telefonnummer till handledaren ã anställningsavtal inklusive skatteintyg ã kontoanmälan till banken Tjänstgöringsrapport Tjänstgöringsrapporten skall fyllas i dagligen med antal arbetade timmar med avdrag för lunch. För att ungdomen ska få ut sin lön måste den angivna handledaren, eller chefen, skriva under rapporten. Det är sommarjobbarens ansvar att rapporten fylls i, är undertecknad och att den inkommit till lönekontoret, Amir Kaukovic, senast den 5:e i månaden efter. Lön Lönen betalas ut via Swedbank den 26e månaden efter. Ungdomarna får en blankett där hen meddelar vilken bank och vilket konto lönen ska sättas in på. I annat fall betalas lönen ut via utbetalningsavi. Lön betalas bara för arbetad tid.  15 – 17 år: 68,00 kronor/timme exklusive semesterersättning enligt avtal för 2015  18 år: 89,00 kronor/timme exklusive semesterersättning enligt avtal för 2015  19 år: 109,69 kronor/timme exklusive semesterersättning enligt avtal för 2015 Frånvaro Den enda frånvaroorsak en sommarjobbare kan ha är sjukdom. Sommarjobbaren ska arbeta den period som hen fått erbjudande om. Blir sommarjobbaren sjuk under perioden ska hen ringa till arbetsplatsen och meddela sin frånvaro. Försäkring Sommarjobbaren är försäkrad via arbetsgivaren Partille kommun. Arbete inom barnomsorgen – begäran om utdrag från belastningsregister De ungdomar som har fått sommarjobb inom barnomsorgen ska ha beställt ”Begäran om utdrag från belastningsregistret”. De har också fått information om att de ska ha med sig beslutet från polismyndigheten första dagen de påbörjar sin anställning.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks