Hayoim yoim uk 20170404 @mm

2 pages
0 downs
18 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
USD: 1.248 - 0.802 EUR: 1.169 - 0.855 CHF: 1.250 - 0.800 XAU (Gold): 1004.172 XAG (Silver): 14.6016:29‫נ החמה‬-----------------------------9:10…
Transcript
USD: 1.248 - 0.802 EUR: 1.169 - 0.855 CHF: 1.250 - 0.800 XAU (Gold): 1004.172 XAG (Silver): 14.6016:29‫נ החמה‬-----------------------------9:10 9:46‫סו"ז קר"שגר"א‬ -----------------------------10:52 10:28‫סו"ז תפלהמג"א‬ ------------------------------Updated at printing Time: 21:00úëøá úåðìéàä1:03‫חצות‬------------------------------‫כל חודש ניס‬7:39‫ג‬- ‫דינסטאג‬ ‫צו‬‫ח' ניס תשע"ז לפ"ק‬ 020-3318-3031 / 8211-1997‫שקיעה‬:‫ברית מילה‬ ‫ישיבה הרמה‬9:00 ‫ברית מילה בשעה‬100 Fairholt Rd.‫ באיא‬- ‫ריזשי‬9:00 ‫ברית מילה בשעה‬33 Paget Rd.‫הסעודה מיד אחר הברית‬‫סאטמאר‬9:30 ‫ברית מילה בשעה‬à"èéìùøòâðàìøò øéàî ìàøùé ìàëéî áøä ïá à"èéìù øòùòè äùî áøä ïúç ïééèùðééåå òùåé øéàî 'ø ïá âøòáðòæàø ïäëä äùî 'ø ïúçâøåáñîàéìéåå å"éä‫הסעודה מיד אחר הברית‬26 Clapton Commonïéáåø ìàëéî äùî áøä ïá øòâðéæòìù ìàéçé 'éòùé áøä ïúçãåàåå÷éòì à"èéìù äìôú éøòù ã"îäéáã áø à"èéìùå"éäå"éä ïéáåøìàåé 'ø à"èéìù øòâðàìøò 'éãéãé äîìù áøä å"éä ïééèùðééåå ìãðòî íçðî 'ø:‫שיעורי תורה‬ ‫המש שיעור כללי בהלכות פסח ע"י מר הגאב"ד ומרא דאתרא שליט"א‬ ‫ בערב‬10:00 ‫ עד‬9:00 ‫ משעה‬86 Cazenove Rd. ‫בביהמ"ד דקהל יטב לב דסאטמאר‬ 10:00 ‫ דומ" כל ערב בשעה‬- ‫ ע"י הרה"ג ר' מענדל גאליצקי שליט"א‬48 Firsby ‫שיעור בהל' ליל הסדר בביהמ"ד בעלזא‬ :‫תנאי‬ ‫הורי הכלה‬ å"éä (õèéôù)ïééì÷ øæòìà íééç 'ø 8:00 äòùî‫החת‬‫הורי החת‬å"éð éìúôð øîë83 Bethune Rd.à"èéìù (øòððåøá)øòâðéæòìù é"øá éøåà äùî áøä‫בעלזא שמחה זאל‬:‫שידו‬ ‫הורי הכלה‬÷ðéô ìéùòä ñçðéô áøä à"èéìù (÷àììàô) øòìäòî øåãâéáà éëãøî áøä à"èéìù (øòìôîåø)‫דומ" סאטמאר מאנטשעסטער‬ ïòôøòååèðà å"éä (ìèðàî) å"éäæééà óñåé 'øâééåöðòæàø éëãøî 'ø‫החת‬ å"éð 'éáåè øîë å"éð äùî‫הורי החת‬ ÷øàô àøàá à"èéìù (äèàø)ïééèùðòèòåå òùåé íééç áøäìàøùé øîëå"éä (ïäë)å"éð íäøáà øîë å"éð 'éúúîå"éä (ïàîìåà)÷çöé øîë÷éö éëãøî 'øøòæééäëàä äîìù 'ø å"éäñøòéì÷ äîìù 'ø:‫הילולא דצדיקיא‬ '‫ ג‬$‫ח' ניס יו‬ "‫ בעלי התוס' הי"ד בעיר יארק ח' ניס' ד"א תתק‬$‫הקדושי‬ ‫הג"מ אלי' בהג"מ אברה זצ"ל קלמנקש אב"ד אפטא ולבוב בעל אדרת אלי' ח' ניס' שצ"ו‬ ‫הג"מ אלי' בהג"מ בנימי וואל זצ"ל שפירא מ'פראג בעל אלי' רבא ח' ניס' תע"ב‬ ‫הג"מ מרדכי בהג"מ דוב בער זצ"ל שפירא מ'נעשכיז בעל רשפי אש ח' ניס' תק"ס‬ ‫ אבי ר' איציקל מפשעווארסק ח' ניס' תרע"ו‬,‫הג"מ נפתלי אלימל בהג"מ אברה זצ"ל געווירצמא' מ'גארלי‬ ‫ מנוח"כ בענפיעלד יצ"ו ח' ניס תשמ"ח‬,‫הב' חיי אלי' מנח ע"ה ב יבלחט"א הרב יעקב מרדכי שליט"א גי יליד עירנו‬ .'‫מחר יו ד‬ ‫סאטמאר‬ 86 Cazenove Rd.‫ברית מילה‬ 9:50 ‫בשעה‬'‫מחר יו ד‬:‫ברית מילה‬ ç"ä÷àúäá õ"åî à"èéìùøòãðòìâðò ñçðéô éìúôð áøä ïá à"èéìù ÷éìâ ãåã ïøäà áøä ïúç| - Issue A127 - | ©’17 | 60 Cranwich Rd. N16 5JN | F: 0845-8-340-349 |M: 07837-586-528å"éä øòãðòìâðò| HSBC KOL MEVASRìãðòî á÷òé 'øSort Code 40 06 25 A/c No. 61569767https://telegram.me/Publications MM‫ג‬‫ ‪-‬‬‫ח' ניס תשע"ז לפ"ק‬‫דינסטאג‬‫צו‬‫זייט ‪2‬‬ ‫‪Side 2‬‬‫מעלדונגע‪:‬‬ ‫‪.‬יי המשובח‪ 25% .:‬ביז ‪ 30%‬הנחה אוי‪ %‬אסא ‪ KEDEM‬וויי'ע ‪ 1.5L‬רופט‪07824-381-312 :‬‬‫‪Free Delivery‬‬‫‪White Collar Dry Cleaners | 020-3002-0881 | Free Pick Up & Delivery‬‬ ‫לעצטע געלעגנהייט פאר קיטלע) או טישטעכער איז מארג ! מיטווא)‪ ,‬עס צו האב גרייט אוי‪ ,‬יו"ט‬ ‫ספעציעלע פרייז אוי‪ %‬אלע וויי 'ע פאר ד' כוסות ‪ -‬קידוש ‪ -‬שמחת יו"ט‬ ‫קומט קויפ אי אונזער נייע שיינע געשעפט אפ ‪ :‬פו ‪ 11am‬ביז שפעט‬ ‫~ מיר וועל איי העלפ צו טרעפ די פאסיגע וויי 'ע לכבוד יו"ט ~‬ ‫אדער מאכט אייער ארדער אויפ טעלעפא‪14b Manor Rd. 020-8944-9949 :‬‬ ‫ווארט נישט אוי‪ ,‬די לעצטע מינוט! צו פוצ אייער שטריימל רופט "קרויס שטריימלע)" ‪07866-261-459‬‬‫"גרינצווייג שטריימלע)" ‪ 07904-344-326‬מיר קלינע ‪ ,‬סעט ‪ ,‬או הייב אוי‪ ,‬דע קרוי ‬ ‫טיקעטס פו לאנדא קיי א"י ‪ OneWay‬אלע טעג ביז פסח פאר בלויז ‪ ,$180‬רופט‪+972-8621-1112 :‬‬ ‫‪ DROP SMOKE‬ריזיגע שיפמענט פו כשר לפסח טראפ פאר עלעקטראנישע ציגארעטלע)‬ ‫קומט או וועלט איי) אויס אייער בעסטער ‪ Flavor‬נ"ב אלע נישט כשר לפסח טראפ אוי‪ ,‬סעיל פרייז ביז פסח‬ ‫‪Side Entrance Kol Tuv 8802-5353‬‬‫א פרוי פו ירושלי‪ +‬שפרעכט אפ עי הרע‬‫‪The Kosher Winery 92 Dunsmure Rd.‬‬‫א‪.‬ד‪.‬ג‪ .‬מיט בליי "וואונדערליכע תוצאות" )‪ £35‬א נאמע( רופט‪ :‬מרת פריעדמא ‪020-3129-1997‬‬‫געזוכט‪ :‬צו טויש ‪'2‬טע אפוינטמענט ביי ‪ Clyde Alexander‬פו ‪ 20Apr.‬אוי‪ %‬פו א ווא) שפעטער | ‪07538-909-489‬‬ ‫הערליכע מצה סעטס ‪ 4 Piece‬פאר בלויז ‪ 6 |£115/£95‬דיזיינס |כל הקוד‪ +‬זכה‪ ,‬רופט‪8809-4539 :‬‬‫גרייט מיט צו נעמע קילוס קיי אר ישראל‪ ,‬רופט‪07435-971-657 :‬‬‫ישראל קרויס מצות ‪ 30 Moundfield Rd.‬מ'קע קומע אפנעמע די מצות‬ ‫ימי ג' ד' וה' פו ‪ 6:30‬ביז ‪ 11:00‬ביינאכט‪ ,‬ערש"ק פו ‪ 10‬ביז ‪ 4‬נאר די וואס האב באשטעלט‬ ‫תומכי שבת ויו"ט‪ :‬ערב שבת הגדול ‪ -‬חלוקה בגדול! נתינה בגדול!‬‫ו ְ ַאחֲ ֵר י־כ ֵן י ֵצְאו ּ ב ִּ ְרכ ֻׁש ג ָדו ֹל‪...‬‬‫העלפט אייער ברודער‪ ,‬שכ ‪ ,‬קרוב מאכ יו"ט ‪ -‬רופט "תומכי יוצאי ענגלאנד" ‪0800-587-1898‬‬‫‪KOL MEVASR, 60 Cranwich Rd. N16 5JN 020 8211-1997 / +44 20 3318-3031 - Fax: 0845 8-340-349 ©’17‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks