Hawig, lagom,presi,sintesis

21 pages
1 downs
33 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. Hawig, Lagom o Sinopsis, Presi, Sintesis Ni: ROCHELLE S NATO Sanggunian: Filipino sa Piling Larangan (Akademik) Nina Pamela C. Constantino, et al HOMAPON HIGH SCHOOL…
Transcript
 • 1. Hawig, Lagom o Sinopsis, Presi, Sintesis Ni: ROCHELLE S NATO Sanggunian: Filipino sa Piling Larangan (Akademik) Nina Pamela C. Constantino, et al HOMAPON HIGH SCHOOL Homapon Legazpi City
 • 2. Layunin  Nalalaman ang kahulugan ng Hawig,  Naililista ang mga katangian ng nito.  Naikokompara ang kaibahan ng buod at ng hawig
 • 3. Hawig Ano nga ba ang Hawig? May ideya po ba Kayo?
 • 4. Hawig- tinatawag itong Paraphrase sa Ingles. Galing ito sa salitang Griyego(Latin) na paraphrasis na iang ibig sabihin ay dagdag o ibang paraan ng pagpapahayag. Katulad ito ng buod kung saan ipinapahayag sa sariling pangungusap ang mga pangunahing ideya ngunit nagkakaiba ito sa pinipiling pahayag.
 • 5. Hawig Buod Inilalahad sa sariling pangungusap ang isang partikular o ispesipikong ideya o impormasyon Inilalahad ang buong istorya, artikulo, at tula Inilalahad sa isang bagong anyo o estilo Pinipili rito ang pinakamahalagang ideya at sumusuportang ideya o datos Ginagamit ang ang mga kataga at pandiwa na paraangg nag-uulat ng sinassabi ng may akda ngunit nilalagyan ng panipi Mahalaga ang pagtutok sa lohikal at kronolohikal na daloy ng mga ideya ng binuod na teksto.
 • 6. Halimbawa ng Hawig  Sa pag-aaral ni acuna (1977), lumalabas na mas nagiging malikhain at ttumutulong sa kognitibong pag-unlad ng bata ng paggamit ng katutubong wika sa kaniyang pag-aaral kaysa banyagang wika. (P. Constantino, “Wika Bilang Kasangkapang Panlipunan,” nasa Constanino, P. at M. Atienza.1996)
 • 7.  Sinasabi sa Artikulo XIV, Seksyon 6 na dapat gumawa ng nararapat na hakbang ang gobyerno upang simulan at subaybayan ang paggamit ng wikang pambansa bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at wikang panturo sa sistemang edukasyunal, alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaring ipasya ng kongreso.” (Ma. Ella Atienza, “ Ang Pulitika sa Paggawa ng palisi ng Wika sa Konstitusyon ng 1987.” nasa Constantino, P. at M. Atienza.1996)
 • 8. Lagom o Sinopsis Ano yun? Alam mo ang ibig saihin nun. Ewan Ko sainyo?
 • 9. Lagom o Sinopsis  Isa itong pagpapaikli ng mga pangunahing punto, kadalasan ng piksyon.  Karaniwang di-lalampas sa dalawang pahina.  Ito rin ang ginagamit sa mga panloob o panlabas ng pabalat ng isang nobela na tinatawag na jacket blurb.
 • 10. Hakbangsa pagsulatng sinopsis
 • 11. Hakbang sa pagsulat ng sinopsis  Basahin ang bawat kabanata.  Isulat ang mga tema at simbolismo sa bawat kabanata.  Igawa ang balangkas ang bawat kabanata.Bubuin ito ng mahahalagang puntos at impormasyon tungkol sa tauhan.  Gumawa ng isa hanggang dalawang pangungusap na buod, storyline o tema
 • 12. Mga Pantulong para maging kapana- panabik ang pagkukuwento ng palagom  Simulan ito sa pangunahing tauhan at ang kaniyang pinagdadaanan o problema  Maaring maglakip na maikling diyalogo o sipi.  Ilantad ang damdaminng tauhan at nga dahilan kung bakit namomroblema siya,pinoproblema siya o kaya’y bakit niya ginagawa ang bagay na nagiging dahilan ng problema.
 • 13.  Gawan ng sinopsis ang bawat kabanata. Ikuwento ang buong istorya gamit ang mga datos mula sa bawat kabanata. Hindi kailangang ipaliwanag ang lahat ng bagay.  Sundin ang kronolohiya ng istorya. Laging sa pangkasalukuyan ang gamit ng pandiwa
 • 14.  Presi- ito ang pinakaikling buod ng mahahalagang ◦ 1 punto ◦ 2. pahayag ◦ 3. ideya ◦ 4. impormasyon - Muling pagpapahayag ito ng ideya ng may akda sa sariling pangungusap ng bumasa, ngunit maaaring madagdag ng komento na nasusuri sa akda. Wala itong elaborasyon, halimbawa: ilustrasyon
 • 15. Presi - Galing sa salitang presi(precis) sa lumang Pranses na ibig sabihin ay pinaikli. - Ito ang buod ng buod. - Kung baga sa sa katas ng niyog ito ang kakang gata. Higit itong maikli kaysa sa buod at halos ang pinaka tesis ng buong akda ang tinatalakay.
 • 16. Katangian ng Presi Malinaw ang paglalahad Kompleto ang mga ideya May kaisahan ng mga ideya May pagkakaugna y-ugay ang mga ideya Siksik sa dalawa hanggang tatlong pangungusap ang pangkalahatang puntos
 • 17. Sintesis  Mula sa Griyego na syntithenai ◦ - Syn = kasama, magkasama ◦ -tithenai = ilagay, sama-samang ilagay. Sa larangan ng Piliosopiya - ang sintesis ay bahagi ng metodong diyalektikal ni Georg Wilhelm Friedrich Hegel kaugnay ng pagbuo ng katuwiran
 • 18. Sa larangan ng pag susulat - ang sintesis ay isang anyo ng pag- uulat ng mga impormasyon sa maikling pamamaraan upang ang sari-saring datos mula sa iba’t-ibang pinanggalingan (tao, libro, pananaliksik) ay mapagsama-sama at mapag-isa tungo sa isang malinaw na kabuuan o identidad.
 • 19. Kabuuang datos Datos Ideya Datos Ideya Ideya Paksa Paksa Datos Ideya
 • 20.  Mahalaga sa sintesis ang organisasyon ng mga ideya dahil nanggagaling ang mga ito saiba’t-ibang batis ng impormasyon ◦ - hal. Sa interbyu sa isang tao, iba-iba ang ititanong ng nag-iinterbyu gaya ng tungkol sa pamilya, propesyon, opinyon sa paksa at ba pa.
 • 21. Manuod at makinig sa isang video na iprepresent, at gawan ng a. Buod b. Presi c. Hawig d. Sinopsis e. Sintesis o lagom Sa isang buong papel o mahigit pa.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks