Handlampa HX LED - Effekta Power Systems AB

1 pages
0 downs
9 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Handlampa HX LED 12VDC 230V IP 65 AC F 3,5h UTFÖRANDE: Armaturstomme i svart slagtålig polykarbonat. Strålkastarhuvudet kan vinklas 70° framåt och 110°…
Transcript
Handlampa HX LED 12VDC 230V IP 65 AC F 3,5h UTFÖRANDE: Armaturstomme i svart slagtålig polykarbonat. Strålkastarhuvudet kan vinklas 70° framåt och 110° bakåt. Handstrålkastaren är bestyckad med en kraftfull LED ljuskälla som tänds automatiskt vid nätbortfall. Ljuskällan kan ställas in för att lysa 100 % (3,5 timmars drifttid), 25 % (7 timmars drifttid) eller för att blinka. TILLBEHÖR Batteriet är av den senaste 012618 Laddkabel för 12V uttag i bil. Litiumteknik med en förväntad (OBS! Ingår som standard) livslängd upp till 10 år. 012619 Orange försättslins. På HX LEDs undersida sitter kraftfulla magneter för att den ska kunna sättas på tex. en ställverksdörr och sedan rikta ljusstrålen för att underlätta arbetet. Vägghållare med laddnings- indikator, adapter för laddning i vägguttag samt kabel för laddning i 12V uttag ingår. Mått (mm): Ljuskälla ingår. MONTAGE: 70° 70° 110° På vägg. 110° 260mm 260 80 111 80mm 111mm E. nummer Typ nr. Ljuskälla Drift Vikt kg. P/B Permanentdrift/Beredskapsdrift Batteri 73 290 49 601411000 LED Li-Ion 0,9 Nej/Ja Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B 82 Effekta Power Systems AB Sadelg. 6, 213 77 Malmö. Tel 040-946020, Fax 040-970070. www.effekta.se Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Detta blad är ett utdrag ur Effekta Power Systems kompletta produktkatalog och hämtad från www.effekta.se. Uppgifter och tekniska data gällande produkter på detta blad kan även finnas på andra blad i katalogen.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks