Eider Villa Book

14 pages
1 downs
24 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
The ShelterDiseinu lana Eider Villa 201701Identitatea Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.comThe Shelter txakur abandonatuentzako aterpea da. Aterpe honen…
Transcript
The ShelterDiseinu lana Eider Villa 201701Identitatea Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.comThe Shelter txakur abandonatuentzako aterpea da. Aterpe honen markaren baloareak hauek dira: hurbila, atsegina, alaia, gaztea eta babeskorra. Aterpearen helburua txakur abandonatuentzako familia egokia haurkitzea eta aterpearen barnean txakurrak hobekien zaintzea da.02Logotipoa Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.com03Bisita txartela Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.comEider VillaJuntas Generales 45 Vitoria-Gasteiz85 x 55 mm688688779 theShelter.com eidervilla77@gmail.com85 x 55 mmAterpetxeko zuzendaria04Bisita txartela Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.comEider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.com210 x 297 mm688688779 theShelter.com eidervilla77@gmail.com Juntas Generales 45 Vitoria-Gasteiz220 x 110 mm05Gutun orria eta gutun azala688688779 theShelter.com eidervilla77@gmail.com Juntas Generales 45 Vitoria-Gasteiz06Papeleria Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.com07Paperezko poltsa Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.com08Txakurrentzako objetu promozionalak Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.com09Jabeentzako objetu promozionalak Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.com10Jabeentzako objetu promozionalak Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.comEider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.comGuauGUAU Guau * *Nire hizkuntza ez ulertzearren, beti zaude hor gehien behar zaitudanean, une on eta txarretan, jolasaldi eta egun euritsuetan hitz batean esanda; Eskerrik Asko.Txakur abandonatuen aterpe maitagarria2480 x 3508 mm11Publizitate kartela12Publizitate kartela Eider Villa Ochoa de Eribe eidervilla77@gmail.com
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks