Document

1 pages
1 downs
194 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
JBL Authentics Instruktioner för Spotify-uppgradering 1 Placera filen för uppgradering av den fasta programvaran som heter antingen JBL_L8.HUI eller…
Transcript
JBL Authentics Instruktioner för Spotify-uppgradering 1 Placera filen för uppgradering av den fasta programvaran som heter antingen JBL_L8.HUI eller JBL_L16.HUI i rotkatalogen på en USB-enhet. 2 Slå på JBL Authentics L8 eller L16. 3 Koppla in USB-enheten i USB-porten som är märkt iPad på ovansidan av JBL Authentics. 4 Tryck och håll ner båda knapparna Power och Source i fem sekunder. 5 Volymhjulet och käll-LED blinkar hela tiden. 6 LED-indikatorerna fortsätter att blinka i 20 till 30 minuter medan systemet uppgraderas. 7 När uppgraderingen är klar startar systemet om automatiskt. 8 Ta ur USB-enheten. 9 Slå på JBL Authentics L8 eller L16. TR00232_A
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks