CV

3 pages
1 downs
33 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Learn about me.
Transcript
 • 1. PILVIKKI IBRIQI CALL ME 043 826 9198 MAIL ME pilvikki.ibriqi@gmail.com
 • 2. • 06/2016 – Nykyinen Koulutussuunnittelija Vantaan Tilapalvelut Vantti Rekrytoinnin, perehdytyksen ja yli 900 työntekijän osaamisen johtaminen ja kehittäminen • 03/2016 – 06/2016 Opetusharjoittelija Keskuspuiston ao Työvalmennuksen EAT • 12/2013 – 02/2016 Koulutusohjaaja Vantaan Kaupunki Työnhakijoiden kehittymisen ja urapolkujen ohjaaminen • 11/2012 – 12/2013 Rekrytointikoordinaattori Henkilöstöratkaisu Extraajat • 11/2011 – 11/2012 Palvelukoordinaattori VARA-APU Henkilöstöpalvelut Lisäksi kesät 2010 ja 2009 • 01/2017 – 12/2018 Tradenomi (YAMK) Laurea-ammattikorkeakoulu Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palvelu- liiketoiminta • 05/2015 – 06/2016 Ammatillinen opettaja HAMK Monikulttuurisuus • 05/2014 – 12/2015 Työvalmennuksen EAT Keskuspuiston ammattiopisto Palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen • 03/2013 – 09/2013 Näyttötutkintomestari Haaga-Helia • 09/2007 – 02/2012 Tradenomi (AMK) Laurea-ammattikorkeakoulu Johtaminen, henkilöstön ja osaamisen kehittäminen KOULUTUS KOKEMUS
 • 3. Suomi äidin -kieli English home language KIELITAITO Svenska ganska bra TEKNIIKKATAITO AMMATTITASO Microsoft Office, Webropol, TYPPI, KuntaRekry, Innofactor Prime KÄYTTÄJÄTASO ThinkTank, MindManager, MindMeister, Luonne ja vahvuudet Energinen, ratkaisukeskeinen ja päämäärätietoinen tulevaisuuden luotaaja. Toimintani perustuu pedagogiseen dialogiin, uuden luomiseen ja kädet saveen -asenteeseen. Ammatillinen tavoite Kasvaa tähdeksi oppimisen, osaamisen ja lahjakkuuksien johtamisen, organisaatioiden ja työn kehittämisen sekä ammatillisen valmentamisen ja ohjaamisen kentillä. Kiinnostuksen kohteet Mentorointi, NLP, systeemisyys, työntekijäkokemus, työntekijän matka, pelillistäminen ja palvelumuotoilu. Vapaa-ajalla luonto ja uusien asioiden kokeileminen. OSAAMINEN YLI 5 VUOTTA Kokemusta rekrytoinnista ja sen kehittämisestä YLI 5 VUOTTA Kokemusta perehdytys- prosessien kehittämisestä YLI 5 VUOTTA Kokemusta sisäisten palvelujen kehittämisestä YLI 3 VUOTTA Kokemusta yksilöiden osaamisen kehittämisestä YLI 3 VUOTTA Kokemusta ohjaamisesta ja valmentamisesta YLI 2 VUOTTA Kokemusta workshopien fasilitoinnista YLI 1,5 VUOTTA Kokemusta organisaation osaamisen johtamisesta
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks