BRUKSANVISNING GOCAMP E30-38.01

6 pages
1 downs
34 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
BRUKSANVISNING GOCAMP E30-38.01 -------- Laderegulator for solcellesystem med doble batterier -------- For campingvogner, bobiler og båter ---------- Modell…
Transcript
BRUKSANVISNING GOCAMP E30-38.01 -------- Laderegulator for solcellesystem med doble batterier -------- For campingvogner, bobiler og båter ---------- Modell EPIPDB-COM SPENNING (12V / 24V auto) EPIPDB-COM, 10 A, 12 V / 24 V (auto) EPIPDB-COM, 20 A, 12 V / 24 V (auto) OBS: Kun for anvendelse med solcellepaneler TEKNISKE DATA AGM- Bly/syre- Gel- Batteri batteri batteri Absorpsjonsladning 14,4 V 14,6 V 14,8 V Bulkladning 14,2 V 14,4 V 14,6 V Vedlikeholdsladning 13,7 V 13,7 V 13,7 V Maks Spenning, 30V (12 V-system) solcellepanel 55V (24 V-system) Spenningsområde 8-15 V Bulkladning 30 minutter Egenforbruk 4mA (natt), 10 mA (lading) Tilkobling, kontrollpanel RJ45 (8-leder) Temperaturkompensering -30 mV/ oC / 12 V Maks kabelarea 4 mm2 Arbeidstemperatur -35oC – +55oC OBS: Samtlige verdier gjelder for 12 V-system. Funksjoner: Batteritype Ladningsprioritering Velger Ladningsfrekvens Temp-giver Batt 1 Batt 2 Set-knapp Batteri-temp Kontrollpanel OBS: Koble til kablene i ordningsrekkefølgen 1-6 I henhold til figuren på foregående side. Tilkobling av batteri 1 Tilkobling av batteri 2 Tilkobling av solcellepanel Batteritemperatur Tilkobling av giver (tilbehør) for overvåking av batteritemperaturen Temperaturgiver Måler omgivelsestemperaturen for korrigering av ladningen Batteri 1 Viser ladning, batteristatus og feilmeldinger Batteri 2 Viser ladning, batteristatus og feilmeldinger Kontrollpanel Tilkobling for kontrollpanel OBS: Hvis giver for batteritemperaturen ikke er tilkoblet, kommer data til å bli beregnet utfra omgivelsestemperaturen. Ved tilkoblet giver, endres funksjonen automatisk. PROGRAMMERING Batteritype Ladningsprioritering Velger Ladningsfrekvens Programmeringen skjer med hjelp av 3 lysdioder, der blinkingen har ulik betydning. Velg først ønsket lysdiode, og hold deretter Set-knappen inntrykt i 5 sekunder. Velg deretter funksjon i følge nedenstående. Valgt verdi kommer til å lagres når programmeringen avsluttes. 1. LED 1: Batteritype Antall blinkinger Batteritype 1 AGM-Batteri 2 Gel-batteri 3 Bly/syre-batteri 2. LED 2: Ladningsprioritering Velger hvilken ladningsgrad du ønsker hos batteri 1 Resterende ladning kommer automatisk til å gå til batteri 2 Antall Ladningsgrad, Ladningsgrad, Blinkinger batteri 1 batteri 2 0 0% 100 % 1 10 % 90 % 2 20 % 80 % 3 30 % 70 % 4 40 % 60 % 5 50 % 50 % 6 60 % 40 % 7 70 % 30 % 8 80 % 20 % 9 90 % (forvalgt) 10 % OBS: Ved normal ladning kommer regulatoren til å fordele ladestrømmen i henhold til valgt innstilling. Når batteri 1 er fulladet kommer ladestrømmen til å gå til batteri 2. Når spenningen i batteri 1 synker, kommer strømmen igjen til å bli fordelt i henhold til valgt innstilling. Hvis regulatoren oppdager at bare ett batteri er tilkoblet, kommer all ladestrøm til å gå til dette batteriet. 3. LED 3: Ladningsfrekvens Antall blinkinger Pulsbreddemoduleringens Frekvens 0 25 Hz (forvalgt) 1 50 Hz 2 100 Hz FEILSØKING: 1. LED blinker Kortslutning. Kontroller at solcellepanel og batteri er i god stand og er korrekt tilkoblet. 2. LED blinker langsomt. Batteriet fulladet. 3. LED lyser med fast skinn. Ladning pågår. 4. LED blinker fort ved tilkoblet batteri. Ingen ladning. 5. Led slukket: Ikke noe batteri eller overspenning. MÅLSKISSE: 4monteringshull Mm (tommer)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks