baitaonetchuyendongdothihamso

32 pages
0 downs
29 views

Extension: PPS

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
baitaonetchuyendongdothihamso
Transcript
 • Giaùo vieân bieân soaïn : PHAÏM QUOÁC KHAÙNH Ñoùn doïc baøi hoïc caùch taïo caùc maët phaúng 2D vaø 3D ñoåi maøu Hết một trang click để chuyển trang
 • Cách tạo các đồ thị hàm số chuyển động 1. Đồ thị hàm số : y = ax + b 2. Đồ thị hàm số : y = ax2 + bx + c 3. Đồ thị hàm số : y = ax3 + bx2 + cx + d 4. Đồ thị hàm số : y = ax4 + bx2 + c 5. Đồ thị hàm số : 6. Đồ thị hàm số : ax2 + by2 + cx + dy + e = 0 7. Đồ thị hàm số khác 8. Ví dụ ứng dụng tham khảo
 • 1. Đồ thị hàm số : y = ax + b 1- Vô line 2- đổ màu cho line 2- đổ màu cho line Line Color Chọn More Line Color Thích màu gì ?
 • 3- Tạo kích thước cho line Line Style Ô chọn kích cỡ Line Style
 • 4- Tạo hiệu ứng xuất hiện dần dần cho line Thứ tự click vô Slide Layout b. Thứ tự click vô Custom Animation
 • c. Thứ tự click vô Hiệu ứng xuất hiện liền nét
 • d- điều chỉnh hướng đi của line click ô Direction Chọn theo hướng mũi tên Hướng xuất hiện : trên xuống – trái qua – phải vô – dưới lên
 • e- điều chỉnh tốc độ xuất hiện của line click ô Speed Chọn nhanh chậm Sau khi hoàn thành coi lại kết quả bảng sau
 • Sau khi hoàn thành coi lại kết quả bảng sau Kết quả đây Sáng tạo thêm
 • 2. Đồ thị hàm số : y = ax2 + bx + c Đồ thị đường cong nên chọn ô chứa vẽ đường cong 1. click ô AutoShapes 2.Chọn thứ tự 3.Bắt đầu vẽ Parabol
 • 3- Cách vẽ và hiệu chỉnh Parabol a) Vẽ 1 đường thẳng kích họat và click phải b) Chọn Edit Points
 • c) Sau khi Chọn Edit Points Click trái giữ chuột vào giữa Đt kéo ra tới đỉnh parabol Xong thả chuột ra d) Có Parabol các bước tạo nét , đường đi làm như tạo đường thẳng .
 • e) Chú ý nét đi của Parabol Tạo nét chạy liên tục f) Chọn Add Effect Entrance Wipe g) Chọn Direction FromLeft
 • h) Biểu diễn nét đi của Parabol
 • 3. Đồ thị hàm số : y = ax3 + bx2 + cx + d a ) Chỉ trình bày cách vẽ ra đồ thị Dạng có cực trị và điểm uốn Dạng không có cực trị và có điểm uốn
 • b ) Cách vẽ đồ thị 1. click ô AutoShapes 2. Vẽ Curve Click trái vào điểm xuất phát thả ra kéo đến đỉnh cực trị 1 ; click trái xong thả ra kéo đến điểm cực trị 2 ; click trái thả ra kéo đường đồ thị đi ; đến điểm dừng click trái 2 lần để định vị . 3. Có đồ thị tạo hiệu ứng: Add Effect / Entrance / Wipe / Direction : From_left / Speed : Slow
 • c ) Cách vẽ đồ thị tương tự ta có : Đồ thị này vẽ chỉ làm : click trái thả ra kéo đến điểm uốn click trái rối thả ra kéo đến đồ thị đi d ) Cân chỉnh nét đồ thị đã có Kích họat Curve Ra : Điều chỉnh theo ý mình
 • 4. Đồ thị hàm số : y = ax4 + bx2 + c a ) Chỉ trình bày cách vẽ ra đồ thị Dạng có 3 cực trị và 2 điểm uốn Dạng không có cực trị không điểm uốn Cách vẽ đồ thị giống như hàm số bậc 3 chỉ thêm một bước nữa Cách tạo hiệu ứng củng giống như hàm bậc hai
 • b ) Biểu diễn các dạng đồ thị đồ thị
 • 5. Đồ thị hàm số : a ) Chỉ trình bày cách vẽ ra đồ thị Đồ thị này có 2 nhánh : vẽ theo Curve quan trọng tạo hiệu ứng cho nét đồ thị sinh động
 • b ) Cách tạo ra hiệu ứng cho đồ thị 2 nhánh cùng 1 lúc xuất hiện Kích hoạt 2 nhánh cùng 1 lúc Nhấn Shift +click vô 2. Thứ tự chọn Add Effect Entrance Wipe 3. chọn chiều đi Direction Từ trên xuống 4. chọn tốc độ xuất hiện (nt)
 • c ) Cách tạo ra hiệu ứng cho đồ thị từng nhánh một Kích hoạt từng nhánh 1 : click vô 2. Tạo hiệu ứng (nt) 3. Làm tương tự nhánh 2 Kết quả thu được
 • 2 ) Dùng công cụ Curve vẽ 1 đoạn (hv), lick phải chọn Edit Points 1 ) Chỉnh nắn khúc màu hồng trùng với khúc màu xanh (hvẽ) d ) Cách làm trên với trường hợp xuất hiện không đáp ứng y/c có thể sáng tạo như sau : * PHỤ LỤC) Chú ý nét đi của Parabol Tạo nét chạy liên tục
 • h ) làm tương tự cho khúc phía trên (hvẽ) i ) gắn hiệu ứng cho từng đoạn cong (hvẽ) : thứ tự trái sang + dưới lên. Xong bôi hình cũ k ) Copi từng đọan biểu diễn các kiểu (hvẽ)
 • 6. Đồ thị hàm số : ax2 + by2 + cx + dy + e = 0 Đồ thị này là các đường : Tròn + Cônic chú trọng Tròn và elíp 1 ) click vô Oval 2 ) vẽ tròn
 • 1 ) kích hoạt 2 ) click trái 2 lần 3 ) Chọn nền trong suốt No fill
 • 4 ) Chọn màu đường tròn Chọn 1 màu
 • 5. Kết quả 6 ) tạo hiệu ứng đường tròn line curve Chia đtròn 2 phần : dùng Line / curve /vẽ 2 nửa đtròn (cho màu khác) / kích hoạt Edit Points chỉnh nét . Edit Points Kết quả : hình dưới
 • 7. Kết quả : và các kiểu biểu diễn Dùng để minh họa nét thấy và khuất 8. Hình elíp làm giống hình tròn
 • 7. Đồ thị hàm số khác Các hình : Xuyến + xoáy trôn ốc + …. Tham khảo và rút ra kinh nghiệm sáng tạo Trên là hiệu ứng có sẵn ; qua bài học các bạn có thể sáng tạo theo ý của mình .
 • 8. Ví dụ ứng dụng a) Vẽ đồ thị y = x3 – 3x2 b) Dùng đồ thị giải và biện luận số nghiệm của phương trình : x3 – 3x2 – m = 0 o x y . 2 . - 4 . 3 Chúc mọi người thành công Đặt và vẽ : y1 = x3 – 3x2 và y2 = m y1 = x3 – 3x2 y2 = m m Số nghiệm phụ thuộc di động m trên Oy y2 = m m . m < - 4 thì y1 cắt y2 tại 1 điểm  pt có 1 nghiệm đơn y2 = m m y2 = m m . m = - 4 thì y1 cắt y2 tại 1 điểm và tiếp xúc 1  pt có 1 nghiệm đơn + 1 n kép . - 4 < m < 0 thì y1 cắt y2 tại 3 điểm  pt có 3 nghiệm đơn y2 = m m . m = 0 thì y1 cắt y2 tại 1 điểm và tiếp xúc 1  pt có 1 nghiệm đơn + 1 n kép y2 = m m . m > 0 thì y1 cắt y2 tại 1 điểm  pt có 1 nghiệm đơn
 • Với ý nguyện sống : Lao động và học tập và làm gì cống hiến cho nhân loại !!! Tôi có thể truyền dạy theo yêu cầu của quý thầy cô các cấp về việc biên soạn và dạy bằng giáo án điện tử khi điều kiện về ngoại ngữ và vật chất còn chưa đáp ứng yêu cầu . Dù ở đâu : thành thị hay nông thôn – miền nào : núi hay đồng bằng trên đất nước này ; trường học hay cơ quan nào cần hướng dẫn Soạn giáo án điện tử cho giáo viên . Tôi sẽ sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của quý vị - phù hợp với thời gian thích hợp . Mọi sự quan tâm và liên lạc với tôi để sắp xếp được phục vụ quý vị : Giáo viên : Phạm Quốc Khánh Hưu trí Thường trú : 79/5 C30 XVNT (Nguyễn Xí mới) Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh Điện thoại liên lạc : 08 8984603 *** 01685282850 Mail : Phamkhanh06@yahoo.com Vì sự nghiệp giáo dục nước nhà – mong các thầy cô luôn luôn vươn lên và đứng vững trên lĩnh vực kiến thức và tri thức chuyên môn . Chịu khó học tập và tu dưỡng cống hiến thật nhiều cho đất nước mình ! Thành phố : Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2008 Kính chào !
 • Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks