Bai 3 Dau Nhi Thuc Bac Nhat

42 pages
0 downs
126 views

Extension: PPT

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bai 3 Dau Nhi Thuc Bac Nhat
Transcript
 • TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG LÊ THANH HIỀN TỔ TOÁN - TIN HỌC
 • CHƯƠNG IV
 • II. XÉT DẤU TÍCH THƯƠNG CÁC NHỊ THỨC BẬC NHẤT III. ÁP DỤNG VÀO GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG I.DẤU CỦA NHI THỨC BẬC NHẤT
 • Giải bất phương trình : a.-2x + 3 > 0 Đáp số: a. x < 3/2 b.4x + 6 < 0 b. x < - 3/2
 • 1. Nhị thức bậc nhất Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu thức có dạng f(x) = ax + b trong đó a ,b là hai số đã cho, a ≠ 0 I. ĐỊNH LÍ VỀ DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT
 • a. Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó b. Từ đó chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị b.1 Trái dấu với hệ số của x? b.2 Cùng dấu với hệ số của x ? VÍ DỤ 1:
 • Thảo luận nhóm và lên bảng trình bày Suy nghĩ
 • ĐÁP ÁN: -2x + 3 > 0 thì nhò thöùc cuûa f(x) traùi daáu vôùi heä thöùc cuûa x thì nhò thöùc cuûa f(x) cuøng daáu vôùi heä thöùc cuûa x / / / / / / / / / / / / / 3/2 0
 • 2.Dấu của nhị thức bậc nhất trái dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng Định lí: Nhị thức f(x) = ax + b có giá trị cùng dấu với hệ số của a khi x lấy giá trị trong khoảng
 • CHỨNG MINH Ta có f(x) = ax + b = Với thì nên f(x) = cùng dấu với hệ số a Với thì nên f(x) = trái dấu với hệ số a
 • BẢNG XÉT DẤU x f(x) +¥ Trái dấu a 0 Cùng dấu a
 • là nghiệm của nhị thức f(x) Nghiệm của nhị thức chia trục số thành hai khoảng.( hình vẽ) Ta gọi bảng trên là bảng xét dấu của nhị thức f(x) = ax + b Khi x = -b/a thì nhị thức f(x) = ax + b có giá trị bằng 0 , ta nói số
 • f(x) trái dấu với a f(x) cùng dấu với a HÌNH VẼ
 • Minh họa bằng đồ thị a > 0 x + + - O y x + + - y O a < 0
 • a. f(x) = 3x + 3 b. g(x) = -2x + 6 BÀI TẬP ÁP DỤNG XÉT DẤU NHỊ THỨC
 • Thảo luận nhóm và lên bảng trình bày Suy nghĩ
 • g(x) x f(x) x -¥ BẢNG XÉT DẤU a. f(x) = 3x + 3 b. g(x) = -2x + 6 ĐÁP ÁN: 1 + - 0 3 0 - +
 • Bước1:Tìm nghiệm từng nhị thức Bước2: Lập bảng xét dấu Trong đó dòng đầu tiên là giá trị của biến x sắp theo thứ tự tăng dần . Các dòng tiếp theo chỉ dấu các nhị thức bậc nhất. Dòng cuối cùng là dấu của f(x) II.XÉT DẤU TÍCH THƯƠNG NHỊ THỨC BẬC NHẤT
 • a. b. Xét dấu biểu thức BÀI TẬP ÁP DỤNG
 • Thảo luận nhóm và lên bảng trình bày Suy nghĩ
 • ĐÁP ÁN: a.
 • x 2x + 1 x - 1 x + 2 f(x) -2 1 - 0 + + - 0 0 0 + + + + + + - - - - - - BẢNG XÉT DẤU
 • + + - - g(x) x + 4 - x – 2 -2x + 3 x BẢNG XÉT DẤU - 4 2 - - - + + 0 0 0 0 0 + 0 - - + + +
 • Giải bất phương trình a. b. III. ÁP DỤNG VÀO GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1.Bất phương trình tích , bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
 • B1: Đưa BPT về dạng CÁC BƯỚC GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH hoặc B2: Tìm nghiệm từng nhị thức B3: Lập bảng xét dấu biểu thức f(x) B4: Kết luận nghiệm
 • Thảo luận nhóm và lên bảng trình bày Suy nghĩ
 • ĐÁP ÁN: a.
 • BẢNG XÉT DẤU x 2 - x x - 1 f(x) 1 2 + + + + - - 0 0 0 - - + T = (1;2] / / / / / / / / / / x 2 - x x - 1 f(x) 1 2 + + + + - - 0 0 0 + T = (1;2] / / / / / / / / / /
 • b.
 • BẢNG XÉT DẤU x f(x) x x - 3 x + 3 -3 3 0 + - + + + + + + - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - + / / / / / /
 • 2. Bất Phương Trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối Định nghĩa: Nếu A Nếu A < 0
 • Ví dụ : Giải bất phương trình
 • Cách 1: Dùng định nghĩa Theo định nghĩa giá trị tuyệt đối ta có: Do đó ta xét bất phương trình trong hai khoảng
 • Thảo luận nhóm và lên bảng trình bày Suy nghĩ
 • Nếu Có nghiệm Ta có hệ bất phương trình
 • Nếu (2) có nghiệm Ta có hệ bất phương trình
 • Tổng hợp hai tập nghiệm ta được -7 < x < 3 là tập nghiệm của bất phương trình
 • Bằng cách áp dụng tính chất giá trị tuyệt đối ta có thể dễ dàng giải các bất phương trình dạng Với a > 0 Ta có:
 • Cách 2 : khử giá trị tuyệt đối bằng cách lập bảng xét dấu. BẢNG XÉT DẤU 2x + 1 x + 0 -
 • 1.Nhắc lí định lí về dấu nhị thức bậc nhất ? 2. Để xét dấu tích thương nhị thức bậc nhất ta làm như thế nào? 3. Để giải bất phương trình ta làm như thế nào ?
 • 1.Về nhà làm BÀI TẬP 1,2,3 trang 94 SGK 2.Xem trước bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn 3. Làm bài tập về nhà
 • Giải các bất phương trình
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks