29170-01 Blasoclean AF

6 pages
5 downs
51 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
SÄKERHETSDATABLAD sid 1(6) Tillverkare: BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel.: + 41 34 460 01 Utgiven: 2012-03-28 Version: 3 Omarbetat:…
Transcript
SÄKERHETSDATABLAD sid 1(6) Tillverkare: BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel.: + 41 34 460 01 Utgiven: 2012-03-28 Version: 3 Omarbetat: 2015-03-10 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Blasoclean AF Artikelnummer: 29170-01 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde: System rengöringsmedel 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Adress: Duroc Machine Tool AB, Box 612, 182 16 Danderyd Telefon 08-630 23 00 email: info.machinetool.se@duroc.com 1.4. Telefonnummer för nödsituationer 0041 44 2 51 51 51 Toxikologiskt inf- center CH-Zurich eller Giftinformationscentralen - 08- 331231 (kontorstid) eller 112. 2. Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen enligt EG 1272/2008 Klassificering: Produkten är klassificerad som: Eye Dam.1. H318, Skin.Irrit. 2. H315, Aquatic Chronic 3. H412 HÄLSA: Orsakar allvarliga ögonskador och irriterar huden vid direktkontakt. MILJÖ: Produkten klassificerad som miljöfarlig. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer BRAND: Ej brandfarlig. Vid brand bildas irriterande rök. 2.2. Märkningsuppgifter: Faropiktogram: Signalord: Fara Faroangivelser: Orsakar allvarliga ögonskador (H318) Irriterar huden (H315) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (H411) Skyddsangivelser: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280) Undvik utsläpp till miljön (P273) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338) Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. (P362) Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella internationella föreskrifter. (P501) Innehåller: Oxazolidin derivat, Dicyclohexylamin Blasoclean AF SÄKERHETSDATABLAD sid 2(6) Tillverkare: BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel.: + 41 34 460 01 Utgiven: 2012-03-28 Version: 3 Omarbetat: 2015-03-10 2.3. Andra faror: Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enligt med bilaga XIII. 3. Sammansättning / information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Klassificering av ämnen enligt CLP, 1272/2008/EG Farliga ämnen CAS-nr EG-nr Halt % Klassificering Karboxylsyror, föreningar med -/ 9007-33-4 -/ 205-483-3 10-20 Skin. Irrit.2. H315 etanolamin Eye Irrit. 2. H319 Reg.nr: 01-2119449554-33-0000 och 01-2119486455-28-0000 Polymeriserade vegetabiliska polymer polymer 10 Skin. Irrit.2. H315 fettsyror. Reg.nr: Eye Irrit. 2. H319 C6L : 02-2119692922-27-0000 och 01-2119486455-28-0000 Bensotriazol 95-14-7 202-394-1 3 Acute Tox..4. H302, H332 Reg.nr: 01-2119979079-20-0000 Eye Irrit. 2. H319 Aquatic Chronic 3. H412 Oxazolidin derivat 66204-44-2 266-235-8 2 Skin Corr.1C. H314 Reg.nr: BPR (ej tillämpligt) Acute Tox.4. H302, H312, H332 Aquatic Chronic 4. H413 Dicyclohexylamin 101-83-7 202-980-7 2 Acute Tox..4. H302 Reg.nr:01-2119493354-33-0000 Skin. Corr 1B: H314 Aquatic Acute 1. H400 Aquatic Chronic 1.H410 Trietanolamin 102-71-6 203-049-8 2,5 Skin. Irrit.2. H315 Reg.nr: 01-2119486482-31-0000 Eye Irrit. 2. H319 Faroangivelser i klartext se avsnitt 16. Andra ämnen: Högraffinerad mineralolja (DMSO extrakt 3% uppmätt med IP 346) 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Frisk luft och vila under uppsikt. Hudkontakt: Tag genast av nedsmutsade kläder. Tvätta genast huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ögonkontakt: Viktigt ! Skölj genast ögonen med mycket tempererat vatten i minst 10 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Förtäring: Skölj mun / svalg med vatten samt ge vatten förutsatt att den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om en större mängd förtärts. 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning: Höga halter av dimma i trånga utrymmen kan verka tillfälligt irriterande. Hudkontakt: Irriterande vid hudkontakt. Ögonkontakt: Stark sveda vid stänk i ögonen. Orsakar allvarliga ögonskador. Blasoclean AF SÄKERHETSDATABLAD sid 3(6) Tillverkare: BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel.: + 41 34 460 01 Utgiven: 2012-03-28 Version: 3 Omarbetat: 2015-03-10 Förtäring: Förtäring kan ge sveda i mun och svalg, illamående och kräkningar. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Som regel bör man, om tvivel föreligger eller besvären kvarstår, alltid kontakta en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel: Vattendimma, pulver eller koldioxid. Använd ej vattenstråle., s,k ”water jet” 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: Vid brand kan kolmonoxid och kolväten frigöras. Flytta behållaren från brandplatsen om detta kan ske utan risk. 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal: Lämplig skyddsutrustning / friskluftsapparat bör användas vid bekämpning av brand i slutna utrymmen. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och ögonskydd. Se ”personlig skyddsutrustning” avsnitt 8. 6.2. Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverket alternativt reningsverket. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen. 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering: Vallas in med vattenbindande material (sand, kiselgur, syrabindandemedel, universalbindemedel, sågspån). Samla upp och förvara i slutna metallbehållare. Tänk på halkrisken. Avfall se avsnitt 13. 6.4. Hänvisning till andra avsnitt. Avsnitt 8 och 13 enligt ovan. 7. Hantering och lagring 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering: Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter användning och ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan måltid. Se även avsnitt 8. ”personlig skyddsutrustning”. 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: Förpackningen förvaras torrt och svalt i originalemballage. Lagringstid minst 12 månader. Skyddas mot värme och direkt solljus. Lagringstemperatur mellan 0oC till +40oC. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. 7.3. Specifik slutanvändning: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. Blasoclean AF SÄKERHETSDATABLAD sid 4(6) Tillverkare: BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel.: + 41 34 460 01 Utgiven: 2012-03-28 Version: 3 Omarbetat: 2015-03-10 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar: Hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) NGV TGV KTV Anm Trietanolamin: 5 mg/m3 (0,8 ppm) - 10 mg/m3 (1,6 ppm) H Oljedimma, inkl oljerök: 1 mg/m3 - 3 mg/m3 Etanolamin 8 mg/m3 (3 ppm) - 15 mg/m3 (6 ppm) H=ämnet tas lätt upp genom huden 8.2 Begränsning av exponeringen: 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Se till att luftväxlingen är god. Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. 8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning: a) Ögonskydd/Ansiktskydd: Skyddsglasögon/ansiktsskydd.enligt EN 166 (med sidoskydd) b) Hudskydd: Skyddshandskar (nitril handskar, minsta tjocklek på 0,3 mm, tex Ultranitril typ 491 ( motsvarar normer EN 374) .Skyddskläder vid behov. c) Andningsskydd: Behövs ej vid normal hantering. 8.2.3. Begränsning av miljöexponering: Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverket alternativt reningsverket. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: Utseende/lukt/lukttröskel: Gulaktig vätska med mild lukt pH-värde: 8,8-9,6 (50g/l H2O) DIN 51369 Smältpunkt/fryspunkt: Ej tillämpligt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : 100C DIN 51751 Flampunkt: 130C ISO 2592 Avdunstningshastighet: Ej tillämpligt Brandfarlighet: Ej tillämpligt Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns: Ej tillämpligt Ångtryck: Ej tillämpligt Relativ densitet: 1030 kg/cm3 (20 C) DIN 51757 Löslighet : Emulgerande.(vatten) Fördelningskoefficient: (n-oktanol/vatten): Ej uppmätt Självantändningstemperatur: Produkten är inte självantändande Sönderfallstemperatur: Ej tillämpligt Viskositet: (kinematisk) 11 mm2/s (40 C) ISO 3104 Explosiva egenskaper: Produkten är ej explosiv Oxiderande egenskaper: Ej tillämpligt 9.2.Annan information: Lägsta flyttemperatur:: 0 C ISO 3016 Bryttningsindex: 1,416 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1. Reaktivitet: Inte reaktiv vid avsedd användning. Blasoclean AF SÄKERHETSDATABLAD sid 5(6) Tillverkare: BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel.: + 41 34 460 01 Utgiven: 2012-03-28 Version: 3 Omarbetat: 2015-03-10 10.2. Kemisk stabilitet: Stabil vid avsedd hantering. 10.3. Risken för farliga reaktioner: Reagerar med starka syror och oxidationsmedel. 10.4. Förhållanden som ska undvikas: Inga kända. 10.5. Oförenliga material: Reagerar med starka syror och oxidationsmedel. 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter: Vid brand bildas bl.a koloxider, koldioxid och kväveoxider.(NOx) 11. Toxikologisk information 11.1. Information om de toxikologiska effekterna: Inandning: Höga halter av dimma i trånga utrymmen kan verka tillfälligt irriterande. Hudkontakt: Irriterande vid hudkontakt. Ögonkontakt: Stark sveda vid stänk i ögonen. Orsakar allvarliga ögonskador. Förtäring: Förtäring kan ge sveda i mun och svalg, illamående och kräkningar. Toxikologiska data: Beräknat produkten. Akut oral toxicitet: LD50 (oralt, råtta): 2000- 5000 mg/kg Inandning: LC50 ( inandning,råtta, 4 tim): 5100 mg/m3, 4 tim Hudirritation: Irriterande Ögonirritation: Irriterande Sensibilisering: Inga kända Toxikologiska data på ingående ämnen i koncentrat: Dicyklohexylamin Akut oral toxicitet: LD50 (oralt, råtta): 240 mg/kg Akut dermal toxicitet: LD50 (dermalt, råtta): 200 mg/kg Akut inhalation: LC50/4h, råtta 1,4 mg/l 12. Ekologisk information Produkten som sådan klassificerad som miljöfarlig. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismen pga av halt av miljöfarliga ämnen.. 12.1. Toxicitet: Skadlig för vattenlevande organismer vid stora utsläpp. 12.2. Persistens och nedbrytbarhet: Ingen tillgänglig data. 12.3. Bioackumuleringsförmåga: Ingen tillgänglig data. 12.4. Rörligheten i jord: Ej vattenlöslig. 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Ej tillämpligt Ingående ämnen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enligt med bilaga XIII 12.6. Andra skadliga effekter: Inga ytterligare data finns för närvarande Ekotoxdata på ingående ingredienser i koncentrat. Toxicitet: Miljlöfarligt ämne. Dicyclohexylamine: Mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön LC50 ,fisk 96h: 62 mg/l Art: Brachydanio rerio , EC50 Dafnia 48h: 0,465 mg/l , IC50 Alger 72h: 0,38 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus . Ackumulerbarhet: BCF: 457,09, Log Pow: 4,4. Log Pow uppskattad till 4,37 och biokoncentrationsfaktorn till 1200. Nedbrytbarhet. 90% bryts ned på 20 dygn OECD 301D. 13. Avfallshantering 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder Oanvänd och begagnad produkt: Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall utgör farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2011:927). För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Blasoclean AF SÄKERHETSDATABLAD sid 6(6) Tillverkare: BLASER Swisslube Ltd., CH-3415 Hasle-Rüegsau (Schweiz) Tel.: + 41 34 460 01 Utgiven: 2012-03-28 Version: 3 Omarbetat: 2015-03-10 Avfallskod: - 12 01 07* (Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar)) 12 01 09* (Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar) Hantering av förpackning: Väl tömda förpackningar är inte farligt avfall. Företaget är anslutet till REPA. Ytterförpackningen ska lämnas till materialåtervinning. För frågor om lokal insamling, ring REPA, telefon: 0200:880310 14. Transportinformation Produkten inte klassificeras som riskgods enligt transportföreskrifter. 14.1. UN-nummer: Utgår. 14.2. Officiell transportbenämning: Utgår 14.3. Faroklass för transport: Utgår 14.4. Förpackningsgrupp: Utgår 14.5. Miljöfara: Nej 14.6. Särskilda skyddsåtgärder: Ej användbar 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden: Utgår 15. Gällande föreskrifter 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: Nationella bestämmelser. AFS 2014:43: Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:18: Hygieniska gränsvärden SFS 2011:927: Avfallsförordningen. 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning: Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen. 16. Annan information Läs bruksanvisningen innan användning. Faroangivelser i klartext: H302 = Skadligt vid förtäring. H314 = Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 = Irriterar huden H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation. H312=Skadligt vid hudkontakt H332 = Skadligt vid inandning. H400= Mycket giftigt för vattenlevande organismer H410 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter H412= Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H413= Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Förkortningar: AFS= Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter BCF= Bioconcentrationfactor (biokoncentrationsfaktor) BPR= Biocidal Products Regulation ( Biocidförordningen) CLP= Classification, Labelling and Packaging (klassificering, märkning och förpackning) EC.50 = Effect concentration, 50% (effekt koncentration 50%) DMSO=Dimetyl sulfoxid extrakt. KIFS= Kemikalieinspektionens föreskrifter LC50 = Lethal concentration, 50 % (dödlig koncentration 50% LD50 = Lethal Dose 50% (dödlig dos 50%) PBT = Persistent, Bioaccumulative,Toxic (långlivat, bioackumulerande och toxiskt) REPA= Materialbolagen för återvinnig av papper, plast och metall SFS= Svensk författningssamling vPvB= very Persistent, very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande) Hänvisning till viktig litteratur och datakällor: MSDS – product safety deparment Blaser. , ECHA:= European Chemical Agency. Ändringar från föregående version i avsnitt: 2 , 3. 4 , 9, 11, 15 och 16. Säkerhetsdatabladet är utformat enligt EG 1207/2006 (Reach) inkl. EG 453/2010 ( bilaga II (2)) Blasoclean AF
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks